Οικονομικά στοιχεία


Η ERGO Hellas κατάφερε να υπερκεράσει τις αντιξοότητες της ελληνικής αγοράς, πετυχαίνοντας το 2014 αύξηση του κύκλου εργασιών της (ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) κατά 3%, φτάνοντας έτσι στο επίπεδο των 137,3 εκατομμυρίων ευρώ σε μία χρονιά κατά την οποία οι ασφαλίσεις ζημιών σημείωσαν μείωση 9,6% (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών). Ο δείκτης λειτουργικού κόστους (net combined ratio) παρουσίασε σημαντική βελτίωση, καθώς περιορίσθηκε στο 71,9% (έναντι 84,8% του 2013), συντελώντας ουσιαστικά στην αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας και στην επίτευξη των επιμέρους στόχων της εταιρίας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2014 όλοι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της ERGO Hellas παρουσίασαν βελτίωση, αναδεικνύοντας την οικονομική ευρωστία, την υψηλή φερεγγυότητα και την κορυφαία αξιοπιστία του ονόματος ERGO στην ελληνική αγορά. Χαρακτηριστικά, σημειώνεται ότι τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας παρουσίασαν αύξηση κατά 20,6%, αγγίζοντας τα 80,2 εκατομμύρια ευρώ, με το δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (κέρδη προ φόρων) να ανέρχεται σε 51,5%.

Οικονομικές καταστάσεις (Δ.Π.Χ.Α.)

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Καταστάσεις

Συνοπτικές Καταστάσεις

Eξαμηνιαίες και Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ετών 2008-2015

Καταστάσεις

Ισολογισμοί

Ισολογισμοί - Ετήσιες συνοπτικές καταστάσεις ετών 2003-2015

Ισολογισμοί

Δείκτες & μεγέθη

Δείκτες και μεγέθη

Δείκτες και μεγέθη

Πρεσβευτής του Πελάτη

Υπολογισμός Ασφαλίστρων

Οικονομικά Στοιχεία