flow

Όροι Χρήσης, ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές μας με ασφάλεια

Όροι Χρήσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (εφεξής «ERGO») μέσω της ιστοσελίδας www.ergohellas.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη τη δυνατότητα ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η ERGO, αυτός δε οφείλει να διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή/και χρήση της ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος σε περίπτωση διαφωνίας με το περιεχόμενό τους οφείλει να μην κάνει χρήση τους.
Ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας της ERGO, συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ERGO και υπόκειται στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων τυχόν ρητώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων. . Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται επίσης, η αναπαραγωγή, αντιγραφή, έκδοση, αναδημοσίευση, διανομή, πώληση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο τμήματος ή ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ERGO. Δικαιούχος των σημάτων και λογοτύπων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της ERGO είναι η ERGO και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ERGO.

2. Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη. Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να τηρεί όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί τηλεπικοινωνιών, του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου καθώς και να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική δραστηριότητα/συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της ERGO και σε σχέση με αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση, ευθύνεται για κάθε ζημία τυχόν προκληθεί στην ERGO ή/και σε τρίτον από τη δραστηριότητά του αυτή, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας ή σε σχέση με αυτήν.
Σε περίπτωση άσκησης κατά της ERGO οποιασδήποτε αγωγής ή αξίωσης, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και να αποζημιώσει την ERGO στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 3. Περιορισμός ευθύνης ERGO. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα  της ERGO αποσκοπούν στη γενική ενημέρωση του επισκέπτη/ χρήστη και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση άμεση ή έμμεση σύσταση, συμβουλή ή παρότρυνση, καθώς ούτε πρόταση για κατάρτιση ασφαλιστικής συμβάσεως. Δεσμευτικοί είναι μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφονται από τους πελάτες και την ERGO .
Η ERGO φροντίζει προκειμένου να εξασφαλίσει την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, σε καμία περίπτωση όμως δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.
Η ERGO φροντίζει για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας, η οποία ωστόσο ενδέχεται να επηρεαστεί από διάφορες αιτίες.
Η ERGO κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας της από τον επισκέπτη/χρήστη δεν ευθύνεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για i. οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, ii. οποιαδήποτε τυχόν αδυναμία πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη, iii. την τυχόν συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς της, iv. την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος.
Η ERGO δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών ή/και εντολών από τον επισκέπτη/χρήστη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια της ERGO ή/ και των υπαλλήλων της.

4. Σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η ERGO δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες τυχόν γίνεται παραπομπή ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων στις οποίες γίνεται παραπομπή ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο πεδίο ευθύνης των αντίστοιχων ιστοσελίδων, στις οποίες ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται, ενώ η ERGO δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για αυτές. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης του επισκέπτη/χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση ή εγγύηση για οποιονδήποτε.  

5. Εφαρμοστέο δίκαιο-αρμοδιότητα δικαστηρίων. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς απορρέουσας από τους παρόντες όρους, την ισχύ ή/και την ερμηνεία τους, καθώς και τη λειτουργία της ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

6. Λοιποί Όροι. Η ERGO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει οποτεδήποτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς και τους όρους χρήσης αυτής, με αντίστοιχη ανακοίνωση της τροποποίησης στην ιστοσελίδα της, ενώ ο επισκέπτης/χρήστης που εξακολουθεί να κάνει χρήση τη ιστοσελίδας και μετά την ανακοίνωση κάθε τροποποίησης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους.

Η ERGO δεν υποχρεούται σε ανανέωση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της. Η πληροφόρηση αυτή έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και η ERGO δεν εγγυάται ότι θα παρέχεται χωρίς παραλείψεις ή σφάλματα ή διακοπή ή ότι η αποκατάσταση τυχόν λαθών θα αποκαθίσταται άμεσα.

Η τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου χρήσης συνεπάγεται τη αυτοδίκαιη παύση της ισχύος του, χωρίς να θίγεται το κύρος των λοιπών όρων.