Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Λεώφ. Συγγρού 173, Ν. Σμύρνη, Τ.Κ. 171 21) τηρεί αρχείο με τις αιτιάσεις που υποβάλλονται είτε μέσω αλληλογραφίας είτε μέσω της ιστοσελίδας της, στο οποίο περιλαμβάνονται τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία των προσώπων που υποβάλλουν αιτιάσεις, περιγραφή της αναφοράς τους καθώς και ελάχιστο περιεχόμενο φακέλου αιτίασης (ΠΕΕ της ΤτΕ 88/5.4.2016, Άρθρο 3 παρ. 4). Η τήρηση αυτού του αρχείου επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αλλά είναι επίσης αναγκαία για να μπορέσουμε να εξετάσουμε την αιτίασή σας και να σας ενημερώσουμε για την έκβασή της. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σας θα παραμείνουν εμπιστευτικά και δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους πλην της περιπτώσεως που η αιτίασή σας αφορά τρίτους παρόχους υπηρεσιών, με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία μας για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, και πάντοτε σε σχέση με την εκτέλεση της ασφαλιστικής σας σύμβασης, οπότε ενδέχεται να διαβιβαστούν μόνο σε αυτούς. Τα δεδομένα σας διατηρούνται στο ως άνω αρχείο ως τη διεκπεραίωση του αιτήματος και για 5 έτη από τη διεκπεραίωση του, κατά περίπτωση, ανάλογα και με τη φύση του εκάστοτε αιτήματος/παραπόνου. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος διαγράφονται χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια από μέρους σας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ, καθώς το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr .