Σας ενημερώνουμε ότι η ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Λ. Συγγρού 173, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 171 21) τηρεί αρχείο με τις αιτιάσεις που υποβάλλονται είτε μέσω αλληλογραφίας είτε μέσω της ιστοσελίδας της, στο οποίο περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία των προσώπων που υποβάλλουν αιτιάσεις, περιγραφή της αναφοράς τους καθώς και ελάχιστο περιεχόμενο φακέλου αιτίασης (ΠΕΕ της ΤτΕ 88/5.4.2016, Άρθρο 3 παρ. 4). Η τήρηση αυτού του αρχείου επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και είναι επίσης αναγκαία για να μπορέσουμε να εξετάσουμε την αιτίασή σας και να σας ενημερώσουμε για την έκβασή της. Τα προσωπικά δεδομένα σας θα παραμείνουν  εμπιστευτικά και ασφαλή για χρονικό διάστημα 20 ετών από την ημερομηνία διεκπεραίωσης της αιτίασης και δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους πλην της περιπτώσεως που η αιτίασή σας αφορά τρίτους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία μας για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, και πάντοτε σε σχέση με την εκτέλεση της ασφαλιστικής σας σύμβασης, οπότε ενδέχεται να διαβιβαστούν σε αυτούς μόνο εφόσον κρίνεται αναγκαίο κατά τη διάρκεια εξέτασης της αιτίασης και μόνο για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις άσκησής τους τα εξής δικαιώματα: ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (με περισσότερες λεπτομέρειες), πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, διαγραφής τους, περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητας, εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ. Μπορείτε να ασκήσετε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω δικαιώματά σας, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr Επίσης έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που αποτελεί την  αρμόδια εποπτική αρχή με τους εξής τρόπους: μέσω της δικτυακής της πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας και μόνο κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, καταστεί ανέφικτη η σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής είτε ηλεκτρονικά με αποστολή στο email complaints@dpa.gr, είτε με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα), είτε με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος).