Η εταιρεία μας, ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Λεωφ. Συγγρού 173, Ν. Σμύρνη, Τ.Κ. 17121), ως Υπεύθυνη επεξεργασίας τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας, ως πρόσωπα που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το ασφαλιστήριό σας από την ERGO. Τα προσωπικά σας δεδομένα δηλώνονται από εσάς με την παρούσα φόρμα επικοινωνίας. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία μαζί σας, η παροχή των υπηρεσιών μας, η εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεών μας, ο διακανονισμός απαιτήσεων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που διαθέτετε με την Εταιρεία μας, σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ). Τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που εξυπηρετεί το συμβόλαιό σας. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε εταιρείες παροχής πληροφοριακών μέσων ή/και υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης των πληροφοριακών μας συστημάτων, στα οποία θα καταχωρηθεί το αίτημά σας. Η ERGO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λύση/λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη μετά την έκδοση της προσφοράς σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης. Σε περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική διένεξη, μέχρι τη λήξη της αντιδικίας αμετακλήτως ή δυνάμει συμβιβασμού ή μέχρι εκτέλεσης όρων συμβιβασμού ή σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) χρόνια από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης εφόσον υπάρχει μη εκπληρωθείσα παροχή.

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τους παρακάτω τρόπους: ηλεκτρονικά με αποστολή στο e-mail complaints@dpa.gr, μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής www.dpa.gr, με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής, με φαξ στο +30 210 6475628 [για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής στο (www.dpa.gr)].

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.