Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
στον κλάδο Νομικής Προστασίας για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

H παρούσα Ενημέρωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας.


 1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
  Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ERGO», «εμείς», «εμάς»), η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 173, 17121 Νέα Σμύρνη.

 2. Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Τα Προσωπικά Δεδομένα σας μας παρέχονται είτε απευθείας από εσάς, από το βιογραφικό σας σημείωμα, τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, τις δηλώσεις σας, το δελτίο εισόδου συνεργάτη και διάφορα έγγραφα που προσκομίζετε στην Εταιρεία είτε και από τρίτα μέρη, όπως ο Συντονιστής σας, το Γενικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, συνεργαζόμενες εταιρείες που διατηρούν βάσεις δεδομένων εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών και οι δημόσιες αρχές.

 3. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
  Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: στοιχεία επικοινωνίας (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο, email), επίσημα στοιχεία αναγνώρισης (όπως πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, ημερομηνία γέννησης, αριθμός μητρώου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή), στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας (όπως αριθμός γενικού και ειδικού μητρώου άδειας, διάρκεια άδειας, είδος άδειας), στοιχεία βιογραφικού σημειώματος (όπως κύριο επάγγελμα, σπουδές, άλλες γνώσεις, αντίγραφα πιστοποιητικών εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων, οικογενειακή κατάσταση, στρατιωτικές υποχρεώσεις), χρηματοοικονομικά στοιχεία (όπως λογαριασμός τραπέζης, πιστοληπτική ικανότητα).

 4. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
  Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, θα συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας:
  • α) για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς σας για την ένταξή σας στους συνεργάτες/διαμεσολαβητές του Δικτύου Πωλήσεων της ERGO και για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ,
  • β) για την άντληση πρόσθετων πληροφοριών από συνεργαζόμενες εταιρείες που διατηρούν βάσεις δεδομένων εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ του ΓΚΠΔ,
  • γ) για την αποτροπή συναλλαγών με πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται σε δεσμευτικές για την εταιρεία λίστες κυρώσεων (λίστες κυρώσεων της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε.), στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με έννομη υποχρέωση, σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ,
  • δ) για την αποτροπή συναλλαγών με πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται στις λίστες κυρώσεων των Η.Π.Α., εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της ERGO, σύμφωνα με το άρ 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ,
  • ε) για την πρόληψη και διερεύνηση εγκλημάτων (καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και την απόκριση σε αιτήματα δημοσίων αρχών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής σας), την ανάλυση και διαχείριση άλλων επιχειρηματικών κινδύνων, τη διαχείριση παραπόνων και σχολίων και τη συμμόρφωση με εφαρμοστέα νομοθεσία, στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με νόμιμη υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ του ΓΚΠΔ και
  • στ) για τη θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, καθώς και αυτών των εταιρειών του Ομίλου ERGO – Munich Re, τη διαχείριση των υποδομών των πληροφοριακών μας συστημάτων, σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση αρχείων και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, τη συμμόρφωσή μας σε υποχρεώσεις που απορρέουν από την επιβολή κατασχέσεων εις χείρας μας ως τρίτης, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της ERGO σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ του ΓΚΠΔ.

 5. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
  Mε βάση τα δεδομένα που με τη θέλησή σας δηλώνετε σε αυτήν, η ERGO διενεργεί πράξεις αυτοματοποιημένης επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ, δηλαδή θα λαμβάνονται αποφάσεις με τις οποίες θα αξιολογούνται προσωπικά στοιχεία σας αποκλειστικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

 6. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη, όπως τις εταιρείες του Ομίλου ERGO και Munich Re, σε άλλα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για τον έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας, όπως η «ICAP Aνώνυμη Eταιρεία» , καθώς και με δημόσιες ή δικαστικές αρχές, όπου αυτό απαιτείται.

 7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
  Τα Δικαιώματά σας, ως υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις:
  1. το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
  2. το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,
  3. το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων,
  4. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον uπεύθυνο επεξεργασίας,
  5. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης για πράξεις επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως νόμιμη βάση το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ, ήτοι για τους σκοπούς υπό στοιχεία (γ) και (στ) του παρόντος καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες,
  6. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τους παρακάτω τρόπους:
   • Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής www.dpa.gr
   • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα)
   • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής
   • Με φαξ στο +30 210 6475628
 8. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

  • μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr ή
  • μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

 9. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Η ERGO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της μεταξύ μας σύμβασης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική διένεξη, πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας, μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.