Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
στον κλάδο Νομικής Προστασίας για δικαστικούς επιμελητές

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
  Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ERGO»), η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 173, Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη, ως καθολική διάδοχος της «D.A.S. Hellas Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικής Νομικής Προστασίας» από 1η Ιουλίου 2020.

 2. Πηγές από τις οποίες συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
  Τα Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγονται απευθείας από εσάς ή από τον εντολέα σας.

 3. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
  Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:
  • α) βασικά στοιχεία αναγνώρισης και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φύλο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας),
  • β) στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας (όπως έδρα),
  • γ) οικονομικά δεδομένα (αμοιβές, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία τυχόν επιβληθείσας εις χείρας της εταιρείας ως τρίτης κατάσχεσης, το ποσό της κατάσχεσης, η ημερομηνία επίδοσης των κατασχετηρίων, η ύπαρξη προγενέστερης κατάσχεσης και η εν όλω ή εν μέρει άρση/ανάκληση της κατάσχεσης κλπ.).

 4. Για ποιους σκοπούς και με ποια νόμιμη βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, θα συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει:
  • α) τις ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ καθώς η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής.
  • β) τις ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την παροχή αμοιβής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας.
  • γ) τις ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δη στοιχεία αναγνώρισης, Α.Φ.Μ., οικονομικά δεδομένα καθώς και στοιχεία σχετικά με τυχόν επιβληθείσα εις χείρας της Εταιρείας ως τρίτης κατάσχεση, όπως το ποσό της κατάσχεσης, η ημερομηνία επίδοσης των κατασχετηρίων, η ύπαρξη προγενέστερης κατάσχεσης και η εν όλω ή εν μέρει άρση/ανάκληση της κατάσχεσης, για την περίπτωση αναζήτησης των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου στις λίστες κατασχέσεων κατά το στάδιο της πληρωμής του, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ, καθώς η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων συνιστά συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας.
  • δ) την υπό (α) κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αποτροπή συναλλαγών με πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται σε δεσμευτικές για την εταιρεία λίστες κυρώσεων (λίστες κυρώσεων της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε.), σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με έννομη υποχρέωση.
  • ε) την υπό (α) κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αποτροπή συναλλαγών με πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται στις λίστες κυρώσεων των Η.Π.Α., εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της ERGO.
  • στ) την υπό (α) κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη και διερεύνηση εγκλημάτων (καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και την απόκριση σε αιτήματα δημοσίων αρχών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής σας) και τη συμμόρφωση με εφαρμοστέα νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με έννομη υποχρέωση.
  • ζ) τις υπό (α), (β) και (γ) κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, καθώς και αυτών των εταιρειών του Ομίλου ERGO – Munich Re, τη διαχείριση των υποδομών των πληροφοριακών μας συστημάτων, σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες, τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση αρχείων και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της ERGO.

 5. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη, όπως εταιρείες που παρέχουν στην εταιρεία μας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος SAPAlice, τις εταιρείες του Ομίλου ERGO και Munich Re., ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τους ιεραρχικώς προϊστάμενούς τους καθώς και το διοικητικό προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης της Οργανωτικής Μονάδας στην οποία ανήκουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ασφαλισμένους, άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, ορκωτούς ελεγκτές, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, καθώς και με δημόσιες, δικαστικές ή ανεξάρτητες αρχές, όπου αυτό απαιτείται.
  Σε σχέση με τους ανωτέρω 4δ) και 4ε) σκοπούς, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από την ERGO γνωστοποιούνται και διαβιβάζονται στην ERGO Group AG και στους υποπαρόχους της, όπως η Tata Consulting Services, η οποία εδρεύει στην Ινδία.

  Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
  Σε περίπτωση που αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων εδρεύει ή έχει σχετικές δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση των δεδομένων (άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ), βασισμένες σε απόφαση επάρκειας της Επιτροπής (άρ. 45 ΓΚΠΔ), σε Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρ. 46 παρ. 2 περ. γ’ ΓΚΠΔ) ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων (άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ).

 6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
  Τα Δικαιώματά σας, ως υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις:
  1. το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
  2. το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,
  3. το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων,
  4. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον uπεύθυνο επεξεργασίας,
  5. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης για πράξεις επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως νόμιμη βάση το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ, ήτοι για τους σκοπούς υπό στοιχεία (γ) και (στ) του παρόντος καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες,
  6. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τους παρακάτω τρόπους:
   • Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής www.dpa.gr
   • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα)
   • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής
   • Με φαξ στο +30 210 6475628
 7. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

  • μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr ή
  • μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

 8. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Η ERGO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη/λύση της μεταξύ μας σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική διένεξη μέχρι τη λήξη της διένεξης αμετακλήτως ή δυνάμει συμβιβασμού ή μέχρι εκτέλεσης των όρων συμβιβασμού ή σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) χρόνια από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης εφόσον υπάρχει μη εκπληρωθείσα παροχή μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.