Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της τηλεφωνικής συνομιλίας σας με την Εξυπηρέτηση Πελατών κατά την καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι βασικά στοιχεία αναγνώρισής σας, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία διαχείρισης της σύμβασης ασφάλισης και δεδομένα που αφορούν στην υγεία σας για την παροχή ενημέρωσης προς εσάς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μας παρέχονται είτε απευθείας από εσάς, είτε από τρίτα μέρη, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αντασφαλιστικές και λοιπές ασφαλιστικές εταιρείες, ερευνητές, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους, επαγγελματίες υγείας – νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα, δικηγόρους, δημόσιες και δικαστικές αρχές, καθώς και καθώς και από την Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της ERGO για την απόδειξη πραγματοποίησης της παρούσας συνομιλίας, στο πλαίσιο οποιασδήποτε σχετικής επικοινωνίας μαζί σας.

Τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία σας υποβάλλονται σε επεξεργασία κατόπιν της συγκατάθεσής σας. Τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. Ως υποκείμενο των δεδομένων, δικαιούσθε να έχετε πρόσβαση στις ηχογραφημένες συνομιλίες σας, καθώς και να λαμβάνετε πληροφορίες για τα δεδομένα των ηχογραφήσεων που σας αφορούν (αν, κατά περίπτωση, αμφισβητείται το περιεχόμενό τους από την πλευρά σας). Επιπλέον, έχετε δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή συμπλήρωσης των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων σας, περιορισμού της επεξεργασίας τους, αποστέλλοντας το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής της πύλης με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας και μόνο κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που, καταστεί ανέφικτη η σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη με τους παρακάτω τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο e-mail complaints@dpa.gr
  • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα)
  • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00–13:00.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω ηχογράφηση θα διατηρηθεί για έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση που η καταγραφή αποτελεί αποδεικτικό της συναλλακτικής σχέσης, η κλήση διατηρείται για είκοσι (20) έτη από τη λύση/λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο.

Σε ειδική περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική διένεξη και η επεξεργασία των δεδομένων που περιέχονται στην κλήση είναι απαραίτητη για τον σκοπό υποστήριξης των σχετικών αξιώσεων, η σχετική κλήση διατηρείται μέχρι την περαίωση της δικαστικής διένεξης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή δυνάμει συμβιβασμού ή μέχρι εκτέλεσης όρων συμβιβασμού ή σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) έτη από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης, εφόσον υπάρχει μη εκπληρωθείσα παροχή.