Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της τηλεφωνικής συνομιλίας σας με την Εξυπηρέτηση Πελατών κατά την διεξαγωγή ερευνών μέτρησης ικανοποίησης

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Συγγρού, αρ. 173, Τ.Κ. 171 21, Νέα Σμύρνη.

2. Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς, κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής σας από το Τμήμα Φροντίδας Πελάτη της ERGO.

3. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση;

Το ονοματεπώνυμό σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, καθώς και στοιχεία συνδεσιμότητάς σας (όπως διεύθυνση ΙΡ), υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα ικανοποίησης της ERGO, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της, τα οποία συνίστανται στην βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε εσάς [άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του Κανονισμού EE 2016/679 (ΓΚΠΔ)].

4. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για την συμμετοχή σας στην έρευνα ικανοποίησης της ERGO, τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, καθώς και υπηρεσιών διεξαγωγής της έρευνας και εξαγωγής των σχετικών αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση που αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων εδρεύει ή έχει σχετικές δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση των δεδομένων, βασισμένες σε Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρ. 46 παρ. 2 περ. γ’ ΓΚΠΔ).

5. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ERGO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις:

 1. το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
 2. το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,
 3. το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων,
 4. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 5. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες,
 6. το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε (χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας πριν από την ανάκλησή της),
 7. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας και μόνο κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, καταστεί ανέφικτη η σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής με τους παρακάτω τρόπους:
  • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email complaints@dpa.gr
  • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα)
  • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00–13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την απαιτούμενη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr).

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

 • μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr
 • μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.