Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας, ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Λεωφ. Συγγρού 173, Ν. Σμύρνη, Τ.Κ. 17121), ως Υπεύθυνη επεξεργασίας τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας, ως πρόσωπα που εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να διερευνήσετε τις ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε εμάς. Τα προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα έρχονται σε γνώση μας από την αποστολή των βιογραφικών σας σημειωμάτων απευθείας σε εμάς. Σκοπός της επεξεργασίας είναι α) η υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των τυπικών σας προσόντων και των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων για την πιθανότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας σας στην ERGO σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) και το άρ. 27 παρ. 1 του ν. 4624/2019 β) η διεξαγωγή ερευνών αγοράς και αναλύσεων, η παροχή υπηρεσιών marketing παρουσιάζοντάς σας πληροφορίες ή προωθητικές ενέργειες, κατόπιν ειδικής συγκατάθεσής σας, σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ και το άρ. 27 παρ. 2 του ν. 4624/2019) και γ) η αξιοποίηση των δεδομένων σας σε μελλοντικές ανάγκες στελέχωσης στην εταιρεία, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της, που συνίσταται στην επιλογή των καλύτερων υποψηφίων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας, σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ. Τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα παραμένουν εμπιστευτικά και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Στην περίπτωση που δεν επιλεγείτε ως εργαζόμενος, η ERGO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα ενός έτους, προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν για μελλοντικές ανάγκες στελέχωσης κενών θέσεων εργασίας στην εταιρεία μας.

Μπορείτε, οποτεδήποτε, να ασκήσετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία τους και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Επιπλέον, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα α. με αποστολή email στο complaints@dpa.gr, β. μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής www.dpa.gr, γ. με ταχυδρομική αποστολή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, δ. με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής, ε. με φαξ στο +30 210 6475628. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη απαιτούμενη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr). Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας: α. στο e-mail dpo@ergohellas.gr, β. ταχυδρομικά στη διεύθυνση ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων