31 Μαρτίου 2022


Είναι επαρκές το ασφαλιστικό ποσό για να καλυφθούν όλες οι δικαστικές δαπάνες που θα προκύψουν;


Το ασφαλιστικό ποσό που έχει οριστεί για κάθε πρόγραμμα, έχει υπολογισθεί με βάση το ύψος των δικαστικών δαπανών που μπορεί να προκύψουν για κάθε ασφαλιστική περίπτωση. Ασφαλιστικό ποσό είναι: το ανώτατο όριο ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας για την κάλυψη των δικαστικών δαπανών που θα προκύψουν για κάθε γεγονός.