31 Μαρτίου 2022


Μπορεί να είναι αντικειμενική, και αμερόληπτη η επεξεργασία του παραπόνου μου;


Ο θεσμός του Πρεσβευτή του Πελάτη της ERGO, είναι υπηρεσία ανεξάρτητη από τις κύριες ασφαλιστικές δρατηριότητες με πρόσβαση όμως σε κάθε πληροφορία απαραίτητη για την επεξεργασία του παραπόνου. Απαρτίζεται από στελέχη με μεγάλη εμπειρία στην επίλυση θεμάτων καταναλωτών και επιδιώκει την προστασία των συμφερόντων των πελατών σε συνολική διάσταση, πέρα από επιμέρους εταιρικούς χώρους.