31 Μαρτίου 2022


Τι καλύπτει η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης σκάφους;


Σωματικές βλάβες, περιλαμβανομένης ηθικής βλάβης & ψυχικής οδύνης,
υλικές ζημιές από θαλάσσια ατυχήματα, πρόκληση ρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος (αφορά μόνο την δαπάνη της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε). Η ERGO έχει επεκτείνει την κάλυψη της υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης προκειμένου να έχει ισχύ και κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού σε αναγνωρισμένους λιμένες ή μαρίνες.