13 Μαΐου 2022


Ποια δικαιολογητικά / έγγραφα χρειάζεται η ERGO για την έκδοση του ασφαλιστηρίου;


Χρειαζόμαστε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας, το δίπλωμα οδήγησης του κυρίως οδηγού και το έντυπο αναγκών πελάτη. Εάν το όχημα είναι φορτηγό, χρειαζόμαστε και την πίσω όψη της άδειας κυκλοφορίας, όπου αναγράφεται το μεταφερόμενο προϊόν του.