31 Μαρτίου 2022


Ποια δικαιολογητικά χρειάζεται η ERGO για την έκδοση του ασφαλιστηρίου;


Απαιτείται η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση ασφάλισης και το έντυπο αναγκών πελάτη.