31 Μαρτίου 2022


Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;


Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη συμφωνημένη ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, εφόσον έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα εντός της προβλεπομένης προθεσμίας. Η διάρκεια του συμβολαίου αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και μετά το πέρας αυτής επέρχεται η λήξη του.