13 Μαΐου 2022


Πώς καλύπτομαι σε περίπτωση νοσηλείας μου;


  1. Σε περίπτωση Νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσηλευτήριο και εφόσον η νοσηλεία σας καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου σας, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την απευθείας αποπληρωμή των αναγνωρισμένων εξόδων, μετά την αφαίρεση του Εκπιπτόμενου ποσού που ορίζει το συμβόλαιο σας. Συμβεβλημένο θεωρείται κάθε Νοσηλευτήριο με το οποίο η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. Τα αναγνωριζόμενα Έξοδα καταβάλλονται απευθείας από την Εταιρεία, προς το Συμβεβλημένο Νοσοκομείο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει και να αναπροσαρμόζει οποτεδήποτε τον κατάλογο των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων, χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης.
  2. Σε περίπτωση Νοσηλείας σε Μη Συμβεβλημένο Νοσηλευτήριο και εφόσον το πρόγραμμα ασφάλισής σας παρέχει κάλυψη και σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτήριο, πληρώνετε εσείς όλα τα έξοδα και στη συνέχεια μας προσκομίζετε τα πρωτότυπα αποδεικτικά δαπανών και τα σχετικά ιατρικά έγγραφα της νοσηλείας σας στη διεύθυνση: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 173, Νέα Σμύρνη 171 21, υπόψιν Διεύθυνσης Αποζημιώσεων Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας.

Εφόσον, κατόπιν αξιολόγησης του περιστατικού, καλύψουμε τα έξοδα νοσηλείας σας, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνουμε υπόψη ό,τι ισχύει στην περίπτωση νοσηλείας σας, όπως το ποσοστό συμμετοχής, η θέση νοσηλείας σας, οι αμοιβές των θεραπόντων ιατρών, το εκπιπτόμενο ποσό, η συμμετοχή άλλου φορέα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους όρους του ασφαλιστηρίου σας. Το ποσό της αποζημίωσης κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό που μας έχετε δηλώσει.