31 Μαρτίου 2022


Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;


Η ασφαλιστική σύμβαση λύεται στη λήξη της συμφωνημένης διάρκειάς της ή και με έγγραφη καταγγελία εκ μέρους του λήπτη της ασφάλισης (συμβαλλόμενου), στις περιπτώσεις έλλειψης του κινδύνου, σπουδαίου λόγου, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν. 2496/97, περιλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης εκ μέρους του λήπτη της ασφάλισης.