31 Μαρτίου 2022


Πώς μπορώ να συνδυάσω το πρόγραμμά μου με τις παροχές του ασφαλιστικού μου φορέα; Ποια τα οφέλη;


Σε περίπτωση που απευθυνθείτε για την ίδια Νοσηλεία και σε άλλον Ασφαλιστικό Φορέα (ιδιωτική ή κοινωνική ασφάλιση, ταμείο υγείας κ.λ.π.) και ο φορέας αυτός καλύψει ένα μέρος των εξόδων νοσηλείας σας, τότε η Εταιρεία σας καταβάλει:

Σε περίπτωση που απευθυνθείτε για την ίδια Νοσηλεία και σε άλλον Ασφαλιστικό Φορέα (ιδιωτική ή κοινωνική ασφάλιση, ταμείο υγείας κ.λ.π.) και ο φορέας αυτός καλύψει κατά εκατό τοις εκατό (100%) το σύνολο των δαπανών νοσηλείας, τότε η Εταιρεία σας καταβάλει: