Σε συνέχεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές της επικράτειας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους μας είναι Ώρα για Έργο, Ώρα για το δικό μας Έργο, να στηρίξουμε τους ασφαλισμένους μας που επλήγησαν και βιώνουν δύσκολες ώρες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» στα πλαίσια κάλυψης παροχής εγγύησης

H παρούσα Ενημέρωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ERGO», «εμείς», «εμάς»), η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 173, Τ.Κ. 17121 Νέα Σμύρνη, ΓΕΜΗ 006097501000

2. Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα  παρέχονται αρχικά είτε απευθείας από εσάς, είτε από την αντιπροσωπεία από την οποία έχετε αγοράσει το όχημά σας και η οποία συμβάλλεται με την εταιρεία μας για την παροχή της  ασφαλιστικής  κάλυψης εγγύησης, αλλά και από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ερευνητές, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους, δημόσιες και δικαστικές αρχές .

3. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: ονοματεπώνυμο, αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος, αριθμό τηλεφώνου, και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ).

4. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποια νομική βάση;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μόνο κατά τρόπο συμβατό  προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με σκοπό: 

α) την εκτίμηση της ασφαλισιμότητάς σας και τη λήψη επιχειρηματικής απόφασης σχετικά με την παροχή ασφάλισης και τους όρους αυτής και την επεξεργασία των πληρωμών από και προς εσάς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατ’ αίτηση σας  πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ),

β) την επικοινωνία μαζί σας, την παροχή των υπηρεσιών μας, την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεών μας, τη βελτίωση της ποιότητας αυτών, τον διακανονισμό απαιτήσεων, την καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων και την αντασφάλιση, στο πλαίσιο εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης με την οποία είστε ασφαλισμένος στην εταιρεία μας (άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ),

γ) τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και αναλύσεων, την παροχή υπηρεσιών marketing παρουσιάζοντάς σας πληροφορίες ή προσφορές ασφάλισης εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες σε εσάς, η οποία θα προκύπτει μετά από ανάλυση της πελατειακής μας βάσης και άλλων φυσικών προσώπων, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε, μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας (άρ. 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ),

δ) την απευθείας προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, παρόμοιων με το ασφαλιστικό προϊόν που έχετε επιλέξει ή την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, καθώς και την ενημέρωσή σας για παροχή εκπτώσεων, προσφορών ή άλλου είδους δώρων που μπορεί να σας προσφέρονται, με βάση τα στοιχεία που επεξεργαστήκαμε στο πλαίσιο της παρούσας συναλλαγής, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της ERGO (άρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ). Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων σας,

ε) την αποτροπή συναλλαγών με πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται σε δεσμευτικές για την εταιρεία λίστες κυρώσεων (λίστες κυρώσεων της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε.), στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με νόμιμη υποχρέωση (άρ. 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ),

στ) την αποτροπή συναλλαγών με πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται στις λίστες κυρώσεων των Η.Π.Α., εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της ERGO (άρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ),

ζ) τη  θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, καθώς και αυτών των εταιρειών του Ομίλου ERGO – Munich Re, τη διαχείριση των επιχειρηματικών μας λειτουργιών και των υποδομών των πληροφοριακών μας συστημάτων, σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση αρχείων και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, τη συμμόρφωσή μας σε υποχρεώσεις που απορρέουν από την επιβολή κατασχέσεων εις χείρας μας ως τρίτης, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της ERGO (άρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ).

5. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Η Εταιρεία κάνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης προκειμένου να διενεργεί ελέγχους για τους υπό στοιχεία ε) και στ) αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο 4  σκοπούς

6. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω μοιραζόμαστε  τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη, όπως: τις εταιρείες του Ομίλου ERGO και Munich Re, άλλες (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που μεσολαβούν στη σύναψη και την εξυπηρέτηση του ασφαλιστηρίου συυβολαίου με το οποίο καλύπτονται οι ασφαλισμενοι κίνδυνοι, τους ιεραρχικώς προϊσταμένους τους καθώς και το διοικητικό προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης της Οργανωτικής Μονάδας στην οποία ανήκουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αντασφαλιστικούς μεσίτες, τρίτους παρόχους υπηρεσιών, ορκωτούς ελεγκτές, πραγματογνώμονες, ερευνητές που αναλαμβάνουν τη διερεύνηση και τον έλεγχο των προϋποθέσεων κάλυψης ζημίας, δικηγόρους, εταιρίες οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος και άλλους συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων, την Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και άλλα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, καθώς και δημόσιες ή δικαστικές αρχές, και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση των δεδομένων σας απαιτείται να πραγματοποιηθεί με βάση έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω αναφερόμενους νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας..

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις:

α) το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,

β) το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,

γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων,

δ) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας,

ε) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες,

στ) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε (χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της),

Επίσης, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέσω της δικτυακής της πύλης www.dpa.gr με τη χρήση διαπιστευτηρίων taxisnet και κατ’ εξαίρεση με τους παρακάτω τρόπους:

α) Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email complaints@dpa.gr

β) Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα)

γ) Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη απαιτούμενη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr).

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 

α) μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr

β) μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

8. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ERGO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης Σε περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική διένεξη, πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας, μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.