Σε συνέχεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές της επικράτειας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους μας είναι Ώρα για Έργο, Ώρα για το δικό μας Έργο, να στηρίξουμε τους ασφαλισμένους μας που επλήγησαν και βιώνουν δύσκολες ώρες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

flow

Γνωστοποιήσεις αειφορίας (SFDR)
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR)

Ο Κανονισμός ΕΕ 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι ένα σύνολο κανόνων της ΕΕ για αυξημένη συγκρισιμότητα μεταξύ χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ο Κανονισμός στοχεύει στην αύξηση των διαθέσιμων πληροφοριών για τους επενδυτές τόσο σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των επενδύσεών τους όσο και με τον σχετικό κίνδυνο ESG.
Ο Κανονισμός καθορίζει αυστηρά κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που ορίζονται ως βιώσιμα. Τα κριτήρια αυτά περιγράφονται στα Άρθρα 6, 8 και 9 του Κανονισμού.

  • Άρθρο 9: Αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν ως στόχο τους τις βιώσιμες επενδύσεις.
  • Άρθρο 8: Αναφέρεται σε προϊόντα που ενέχουν, μεταξύ άλλων, προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών, ή συνδυασμό αυτών, και εφόσον οι εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης.
  • Άρθρο 6: Αναφέρεται στα προϊόντα που δεν καλύπτονται από τα Άρθρα 8 και 9, αλλά η βιωσιμότητα αποτελεί μέρος της διαδικασίας του διαχειριστή χαρτοφυλακίου, π.χ. αξιολογώντας τον κίνδυνο βιωσιμότητας. Η κατηγορία αυτή καλύπτει όλα τα άλλα προϊόντα και, κατά συνέπεια, μπορεί να περιλαμβάνει είτε προϊόντα που αναφέρουν τη βιωσιμότητα ως μη σχετική είτε προϊόντα που ενσωματώνουν τους κινδύνους βιωσιμότητας.

Κίνδυνοι βιωσιμότητας και κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας

Αντιμετώπιση των κινδύνων βιωσιμότητας – Δήλωση για τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας
Περισσότερα
Πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
Περισσότερα

Ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στην Πολιτική Αμοιβών της ERGO

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στην ισχύουσα Πολιτική Αμοιβών της ERGO
Περισσότερα