Σε συνέχεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές της επικράτειας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους μας είναι Ώρα για Έργο, Ώρα για το δικό μας Έργο, να στηρίξουμε τους ασφαλισμένους μας που επλήγησαν και βιώνουν δύσκολες ώρες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού εγκαινίων Νέας Σμύρνης

1] Αντικείμενο της Ενέργειας: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Συγγρού, αρ. 173, Τ.Κ. 171 21 Ν. Σμύρνη,  με ΑΦΜ 094256484, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, εφεξής η «Διοργανώτρια», σε συνεργασία με την εταιρεία εταιρικών επικοινωνιών με την επωνυμία «TSOMOKOS S.A.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής, αρ. 21, Τ.Κ. 106 72 (εφεξής η «Εταιρεία») διοργανώνουν Διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), στο πλαίσιο τω εγκαινίων του νέου καταστήματος της ERGO στη Νέα Σμύρνη, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 43 με Τ.Κ. 171 23 για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτόν, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 4 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και συγκεκριμένα στη σελίδα (link με όρους διαγωνισμού)- (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»)  σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

2] Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτού.

3] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.1] Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εξής:  α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και οι συνεργάτες της, οι οποίοι συνδέονται με αυτή είτε με σχέση παροχής υπηρεσιών είτε με σχέση συνεργασίας (π.χ. ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, πράκτορες κ.λπ.), β. οι εργαζόμενοι της Εταιρείας γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω και οι σύζυγοι αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει είτε:

i. τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από κάθε συμμετέχοντα, με φυσική παρουσία, σε ένα από τα tablet ή/και κινητά, που θα χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό έξω από το γραφείο του νέου καταστήματος στη Νέα Σμύρνη, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 43 με Τ.Κ. 171 23, δηλώνοντας παράλληλα τα στοιχεία επικοινωνίας, κατά το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο κατωτέρω άρ. 4, είτε

ii. τη συμπλήρωση μίας έντυπης φόρμας επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, e-mail), που θα είναι διαθέσιμη σε φυσική μορφή  στο γραφείο του νέου καταστήματος στη Νέα Σμύρνη, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 43 με Τ.Κ. 171 23, κατά το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο κατωτέρω άρ. 4.

Στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Σμύρνης, θα διανεμηθούν προσκλήσεις-ενημερωτικά έντυπα για τον Διαγωνισμό, ώστε να λάβουν γνώση επί αυτού τα φυσικά πρόσωπα και να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτόν, εφόσον το επιθυμούν, με έναν από τους ανωτέρω τρόπους. Σε κάθε περίπτωση, γνώση του Διαγωνισμού μπορούν να λάβουν και από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, όπου θα βρίσκονται αναρτημένοι οι παρόντες Όροι.

Για την ανωτέρω υπό i.) περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρίσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

3.3] Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

4] Διάρκεια του Διαγωνισμού: Για τον υπό 3.2.i) τρόπο συμμετοχής στον Διαγωνισμό, ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 25/09/2023 (και ώρα Ελλάδας 10:00 π.μ.) εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 26/09/2023 και ώρα Ελλάδας 17:00μ.μ. (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Για τον υπό 3.2.ii) τρόπο συμμετοχής στον Διαγωνισμό, ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 18/09/2023 (και ώρα Ελλάδας 10:00 π.μ.) εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 30/09/2023 και ώρα Ελλάδας 17:00μ.μ. (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή/και η Εταιρεία από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Εταιρείας, άλλως παραιτούνται ρητά από οποιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

5] Τρόπος Συμμετοχής:

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να προβούν στις ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω:

  • στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου με φυσική παρουσία σε ένα από τα Tablets ή/και κινητά,  που θα έχει στη κατοχή του το προσωπικό στο χώρο του νέου καταστήματος στη Νέα Σμύρνη, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 43 με Τ.Κ. 171 23, δηλώνοντας παράλληλα τα στοιχεία επικοινωνίας τους, κατά το χρονικό διάστημα από τις 25/09/2023 (και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.) έως και τις 26/09/2023 (και ώρα Ελλάδος 17:00 μ.μ.) ή
  • στη συμπλήρωση μίας έντυπης φόρμας επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, e-mail), που θα είναι διαθέσιμη σε φυσική μορφή στο γραφείο του νέου καταστήματος στη Νέα Σμύρνη, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 43 με Τ.Κ. 171 23, κατά το χρονικό διάστημα από τις 18/09/2023 . (και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.) έως και τις 30/09/2023 (και ώρα Ελλάδος 17:00 μ.μ.)

Όλες οι συμμετοχές, που κρίνονται ως έγκυρες, κατά τα οριζόμενα στον όρο 5.1, συμμετέχουν στην κλήρωση.

Οποιαδήποτε συμμετοχή, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί από τη Διοργανώτρια, σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, μία φορά.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

5.1] Έγκυρες Συμμετοχές

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/και της Εταιρείας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τους παρόντες Όρους, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους.

Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

5.2] Τα αρχεία με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

6] Δώρα: Τα δώρα του Διαγωνισμού (εφεξής τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι συνολικά δύο (2).

Ο πρώτος νικητής που θα κληρωθεί θα κερδίσει ένα Apple iPad 10thGen 64GB Wifi Tablet 10.9” και ο δεύτερος νικητής που θα κληρωθεί θα κερδίσει ένα Apple Watch SE 2nd 40mm Midnight Aluminium.

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το Δώρο με άλλο/άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό.

7] Τρόπος Ανάδειξης των νικητών: Θα αναδειχθούν: δύο (2) νικητές και τέσσερις (4) επιλαχόντες για τα Δώρα. Ο πρώτος κατά σειρά συμμετέχων που θα αναδειχθεί νικητής θα κερδίσει ως δώρο το Apple iPad 10thGen 64GB Wifi Tablet 10.9”και ο δεύτερος κατά σειρά, το Apple Watch SE 2nd 40mm Midnight Aluminium.

Για την ανάδειξη των δύο (2) νικητών και των τεσσάρων (4) επιλαχόντων, θα πραγματοποιηθεί μια (1) κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, εξασφαλίζοντας τη μη ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή, στα κεντρικά γραφεία της ERGO Ασφαλιστικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας επί της Λεωφ. Συγγρού, αρ. 173, Τ.Κ. 171 21 Ν. Σμύρνη, παρουσία του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Θ. Χαλκίδη (Πανεπιστημίου 56, Αθήνα), στον οποίο έχουν ήδη κατατεθεί οι παρόντες όροι του διαγωνισμού, ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ως προς τη συμπλήρωση της έντυπης φόρμας επικοινωνίας, ήτοι την 30.09.2023. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημέρα και ώρα αυτής, με προηγούμενη ανακοίνωσή της. Η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών, θα γίνει παρουσία ενός εκπροσώπου της Διοργανώτριας και ενός συμβολαιογράφου. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό.

8] Ανακοίνωση των Νικητών: Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει από τη Διοργανώτρια, μόλις επιβεβαιώσει ο νικητής την αποδοχή του δώρου.

Το δώρο του διαγωνισμού, θα αποδοθεί στον νικητή κατόπιν συνεννόησής του με τη Διοργανώτρια.

8.1] Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τον Νικητή, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεφώνου ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τον ίδιο κατά το στάδιο της αίτησης συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία  κρίνει απαραίτητα για να παραλάβει ο Νικητής το δώρο του. Επίσης η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει από τον Νικητή να αναρτήσει στο Facebook ή στο Instagram ή να αποστείλει  προς δημοσίευση φωτογραφίες του με τα Δώρα, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι συμφωνεί.

8.2] Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές του Διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος των ενενήντα έξι (96) ωρών από τη λήψη προσωπικού email στη ηλεκτρονική τους διεύθυνση και μέσω προσπάθειας επικοινωνίας μέσω κλήσης στο δηλωθέν τηλέφωνο  ή σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε Νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των ενενήντα έξι (96) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή προσωπικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του και μέσω τηλεφωνικής κλήσης και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 7 ανωτέρω διαδικασία, η οποία θα τηρείται, σε αυτή την περίπτωση και για τους επιλαχόντες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Επίσης, ο Νικητής που δεν έχει στείλει τα πλήρη στοιχεία του εντός ενενήντα έξι (96) ωρών  χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην διάθεση του με οποιαδήποτε διαδικασία στον πρώτο επιλαχόντα νικητή.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων του Νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της, την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων που αποδέχονται τα Δώρα, προ της διάθεσης αυτών σε αυτούς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο Νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

9.] Όροι σχετικοί με τα Δώρα και την παραλαβή τους: Η Διοργανώτρια, μετά την ανάδειξη των νικητών, θα έρθει σε επικοινωνία μαζί τους, προκειμένου να προχωρήσουν στον καθορισμό του τρόπου παραλαβής των δώρων. Τα απαραίτητα στοιχεία βρίσκονται στο Παράρτημα 1 των παρόντων όρων.

Σε κάθε περίπτωση, οι νικητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα προληπτικά μέτρα της πολιτείας για την προστασία από τον COVID-19, όπως αυτά ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η παραλαβή των Δώρων θα πρέπει να λάβει χώρα  το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 23.59 μ.μ., μετά την πάροδο της οποίας δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας για απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων Δώρων.

10] Λοιποί Όροι. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με σχετική ανάρτηση στον  Ιστότοπο του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και οι Συμμετέχοντες δεν έχουν οιαδήποτε αξίωση έναντι της Διοργανώτριας ή της Εταιρείας από τις ανωτέρω αιτίες, άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

10.1] Ευθύνη Διοργανώτριας.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 των παρόντων Όρων αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.

Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται και υπό τους όρους που αυτά δίνονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της. Επίσης, η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την περίπτωση ματαίωσης, αναβολής ή μη διεξαγωγής του Διαγωνισμού στις ανωτέρω αναφερόμενες ή σε άλλες ημερομηνίες και για οιοδήποτε λόγο και αιτία, περιλαμβανομένης της περίπτωσης τυχηρού γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας.

Στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με τον Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

Σε κάθε περίπτωση και στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από τον νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στο πλαίσιο των παρόντων όρων και της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το Δώρο του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, οι οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στη σελίδα των όρων (link με όρους διαγωνισμού). Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ότι έλαβαν πλήρη γνώση του συνόλου των παρόντων όρων, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ο νικητής που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, μπορεί να διεκδικήσει και να παραλάβει το δώρο του, αποκλειστικά και μόνο με την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης από τον γονέα ή κηδεμόνα του ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτού.

10.2] Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Εταιρείας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων.

10.3] Τεχνικά μέσα

Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος των όρων του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος των όρων του διαγωνισμού μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

11] Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων, η οποία αποτελεί και τη νομική βάση για την επεξεργασία (άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο α’ ΓΚΠΔ). Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στο έντυπο Ενημέρωση- Δήλωση Συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» στο πλαίσιο συμμετοχής στον Διαγωνισμό το οποίο βρίσκεται εδώ (link με όρους διαγωνισμού). Διευκρινίζεται ότι η συγκατάθεση που δίνουν με τη συμμετοχή τους οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από αυτούς χωρίς όμως να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.

11.1] Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων, την διεύθυνση αποστολής του Δώρου, τη δημοσιότητα του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, την επικοινωνία και ενημέρωσή τους σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές και σχετικά με την παράδοση του Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο νικητή.

11.2] Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά την παράδοση των δώρων και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ).

11.3] Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679) και εθνική νομοθεσία, τις νόμιμες διαδικασίες και τις σύννομες πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό της Διοργανώτριας-Υπεύθυνης επεξεργασίας και την Εταιρεία , ως εκτελούσα την επεξεργασία, η οποία εμπλέκεται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (όπως η Εταιρεία).

11.4] Επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους ως άνω σκοπούς.

11.5] Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR, ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης κλπ. όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τους, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τη Διοργανώτρια εταιρεία στο 210 3705300, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21, Ν. Σμύρνη, υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας. Μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση, αποστέλλοντας email στο Consents@ergohellas.gr αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους και την ένδειξη συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Μπορούν  επίσης να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

12] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

13] Εφαρμοστέο δίκαιο-Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.