Σε συνέχεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές της επικράτειας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους μας είναι Ώρα για Έργο, Ώρα για το δικό μας Έργο, να στηρίξουμε τους ασφαλισμένους μας που επλήγησαν και βιώνουν δύσκολες ώρες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμού ERGO  “Ζήσε το δικό σου έργο στο Μπαλί!”

1] Αντικείμενο της Ενέργειας: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Συγγρού, αρ. 173, τκ 171 21 Ν. Σμύρνη,  με ΑΦΜ 094256484, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, εφεξής η «Διοργανώτρια» σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «ΕΛ. ΦΑΡΜΑΚΑΣ - Δ. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΜ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και δ.τ. «REDIRECT» που εδρεύει στα Μελίσσια Αττικής, επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 20 & Γούναρη, τκ 15127,  με ΑΦΜ 999266933, ΔΟΥ Αμαρουσίου (εφεξής «Διαφημιστική») διοργανώνουν Διαγωνισμό με την ονομασία “Ζήσε το δικό σου έργο στο Μπαλί!” (εφεξής ο «Διαγωνισμός») για τους ακόλουθους της σελίδας της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/ERGOHellas) και (β) της σελίδας της Διοργανώτριας στο Instagram (https://www.instagram.com/ergohellas/). Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3.1 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και συγκεκριμένα στη σελίδα https://www.ergohellas.gr/oroi-symmetochis-zise-to-diko-sou-ergo-sto-bali (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»)  σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

2] Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτού. Διευκρινίζεται ότι το Facebook και το Instagram που επικοινωνείται ο Διαγωνισμός δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν τον συγκεκριμένο με κανέναν τρόπο.

3] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.1] Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εξής:  α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και οι συνεργάτες της, οι οποίοι συνδέονται με αυτή είτε με σχέση παροχής υπηρεσιών είτε με σχέση συνεργασίας (π.χ. ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, πράκτορες κ.λπ.), β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των χρηστών, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

3.3] Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

4] Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 11/07/2023 (και ώρα Ελλάδας 15:30 μ.μ.) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 11/09/2023 (και ώρα Ελλάδας 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής άλλως παραιτούνται ρητά από οποιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

5] Τρόπος Συμμετοχής:

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει από την 11/07/2023 και ώρα 15:30 μ.μ. έως και την 11/09/2023, ώρα 23:59 μ.μ. να προβούν στις ενέργειες που αναφέρονται στα post που αναρτήθηκαν την 11/07/2023:

Συγκεκριμένα, ο Συμμετέχων θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

(1) Να απαντήσει με σχόλιο στην ανάρτηση στο Facebook ή στο Instagram, σύμφωνα με την περιγραφή της ανάρτησης

(Facebook «🎬 Εμπειρία που θέλεις σίγουρα να ζήσεις. Για να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό και να ταξιδέψεις στο Μπαλί μαζί με όποιον θέλεις εσύ, κάνε: ✨ Follow τη σελίδα μας ✨ Like σε αυτό το post ✨ Tag τον travel buddy που θα πάρεις μαζί στα σχόλια του post. Χρυσαφένιες παραλίες; ✅ Εναέρια κούνια; ✅ Επιβλητικοί ναοί; ✅ Μπαλινέζικο spa; ✅ Παραμυθένιες εμπειρίες που θέλεις σίγουρα να ζήσεις. Γι’ αυτό μη χάνεις χρόνο! 👉 Ακολούθησε τα βήματα μέχρι 11/09/23. 👉 Όροι διαγωνισμού https://bit.ly/ergostobaliTCs #ERGOHellas #ERGOcontests #contest #Giveaway #Bali»

και Instagram «🎬 Εμπειρία που θέλεις σίγουρα να ζήσεις. Για να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό και να ταξιδέψεις στο Μπαλί μαζί με όποιον θέλεις εσύ, κάνε: ✨ Follow τη σελίδα μας @ergohellas ✨ Like σε αυτό το post ✨ Tag τον travel buddy που θα πάρεις μαζί στα σχόλια του post. Χρυσαφένιες παραλίες; ✅ Εναέρια κούνια; ✅ Επιβλητικοί ναοί; ✅ Μπαλινέζικο spa; ✅ Παραμυθένιες εμπειρίες που θέλεις σίγουρα να ζήσεις. Γι’ αυτό μη χάνεις χρόνο! 👉 Ακολούθησε τα βήματα μέχρι 11/09/23. 👉 Όροι διαγωνισμού: Link in Bio #ERGOHellas #ERGOcontests #contest #Giveaway #Bali).

(2) Ο Συμμετέχων καλείται να αφήσει σχόλιο, κάνοντας mention με τη χρήση @ ένα φίλο ή/ φίλη του στις συγκεκριμένες αναρτήσεις. Έκαστος Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι για την αναγραφή του ονόματος του/της φίλου/φίλης του, τον/την έχει προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως σχετικά με το παρόντα Διαγωνισμό και τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, τη συμμετοχή του και την αναγραφή του ονόματος αυτού/αυτής και ότι έχει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση του/της για αυτή την αναφορά και των λοιπών αναρτώμενων στοιχείων του (περιλαμβανομένων των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και την εκ μέρους τους ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής μη έχουσας οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος Συμμετέχων δεν έχει εξασφαλίσει την ανωτέρω έγκριση και αποδοχή εκ μέρους των φίλων του δεν θα πρέπει να αναφέρει αυτόν/αυτή στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

(3) Να ακολουθήσει επιπροσθέτως τον επίσημο λογαριασμό της ERGO Hellas στο Instagram (https://www.instagram.com/ergohellas/) ή/και στο Facebook (https://www.facebook.com/ERGOHellas).

Όλες οι συμμετοχές, που κρίνονται ως έγκυρες, κατά τα οριζόμενα στον όρο 5., συμμετέχουν στην κλήρωση. Περαιτέρω, για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, το tag θα πρέπει να εμφανιστεί ως ενεργός υπερσύνδεσμος (active hyperlink). Για οποιονδήποτε περιορισμό λόγω ρυθμίσεων απορρήτου στο tag του σχολίου δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική.

Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τους παρόντες Όρους ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών-συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Οποιαδήποτε συμμετοχή, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί από τη Διοργανώτρια σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, όσες φορές επιθυμεί.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

5.1] Έγκυρες Συμμετοχές

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διαφημιστικής ή/και της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τους παρόντες Όρους, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους.

Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να ακυρώσουν οποιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

Κάθε σχόλιο στην ανάρτηση που φέρει mention είναι μια (1) συμμετοχή στην κλήρωση.

5.2] Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

6] Δώρα: Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι συνολικά ένα (1).

Ένας (1) νικητής από το Facebook ή το Instagram θα κερδίσει 1 ταξίδι για 2 άτομα (μαζί με άτομο της επιλογής του) στο Μπαλί της Ινδονησίας που διοργανώνει η εταιρεία με την επωνυμία «VERSUS TRAVEL ΕΠΕ» (VERSUS), με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων 7, Σύνταγμα, 10557 και με ισχύ μέχρι 31/12/2024. Το εν λόγω δώρο περιλαμβάνει:

  • Δύο αεροπορικά εισιτήρια από και προς το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος με αεροπορική εταιρεία, της επιλογής της VERSUS
  • Διαμονή (7 διανυκτερεύσεις) με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων
  • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του εξωτερικού
  • Κάλυψη Ταξιδιωτικής Ασφάλισης ERGO

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της VERSUS τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ημερομηνία που επιθυμούν να ταξιδέψουν. Οποιαδήποτε άλλη παροχή πλην των προαναφερθέντων επιβαρύνει τον ταξιδιώτη. Το ποσό του πακέτου που ορίζει η Διοργανώτρια ανέρχεται στα 5.000€.

Οι αναλυτικότεροι όροι και προϋποθέσεις του ταξιδιού περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1, το οποίο επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το Δώρο με άλλο/άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό.

7] Τρόπος Ανάδειξης των νικητών: Θα αναδειχθούν: ένας (1) νικητής και δύο (2) επιλαχόντες για το Δώρο. Για την ανάδειξη του ενός (1) νικητή και των δύο (2) επιλαχόντων, θα πραγματοποιηθεί μια (1) κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, εξασφαλίζοντας τη μη ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή, στα κεντρικά γραφεία της Διαφημιστικής στην Αθήνα, επί της επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 20 & Γούναρη παρουσία συμβολαιογράφου, στον οποίο έχουν ήδη κατατεθεί οι παρόντες όροι του διαγωνισμού, ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημέρα και ώρα αυτής, με προηγούμενη ανακοίνωσή της. Η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών, θα γίνει παρουσία ενός εκπροσώπου της Διοργανώτριας, ενός εκπροσώπου της Διαφημιστικής και ενός συμβολαιογράφου. Η τριμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό.

8] Ανακοίνωση των Νικητών: Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει από τη Διοργανώτρια, μόλις επιβεβαιώσει ο νικητής την αποδοχή του δώρου, με σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού ή/και μέσω αναφοράς σε story στη σελίδα Facebook (https://www.facebook.com/ERGOHellas) και αντίστοιχα στο Instagram (https://www.instagram.com/ergohellas/), ενώ ο νικητής θα ενημερωθεί και μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook ή Instagram στο προφίλ με το οποίο έχει δηλώσει συμμετοχή. Το δώρο του διαγωνισμού, θα αποδοθεί στον νικητή κατόπιν συνεννόησής του με τη Διαφημιστική και το συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο.

8.1] Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τον Νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email και διεύθυνση) κρίνει απαραίτητα για να παραλάβει ο Νικητής το δώρο του. Επίσης η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει από τον Νικητή να αναρτήσει στο Facebook ή στο Instagram ή να αποστείλει  προς δημοσίευση φωτογραφίες του με τα Δώρα, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι συμφωνεί.

8.2] Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή του Διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος των ενενήντα έξι (96) ωρών από τη λήψη του αρχικού προσωπικού μηνύματος στο «inbox» της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/ERGOHellas), ή σε προσωπικό μήνυμα στο Instagram (https://www.instagram.com/ergohellas/) ή σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε Νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των ενενήντα έξι (96) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή προσωπικού μηνύματος στο «inbox» της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/ERGOHellas), ή σε προσωπικό μήνυμα στο Instagram (https://www.instagram.com/ergohellas/) και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 7 ανωτέρω διαδικασία, η οποία θα τηρείται, σε αυτή την περίπτωση και για τους επιλαχόντες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Επίσης, ο Νικητής που δεν έχει στείλει τα πλήρη στοιχεία του εντός ενενήντα έξι (96) ωρών  χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην διάθεση του με οποιαδήποτε διαδικασία στον πρώτο επιλαχόντα νικητή.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων του Νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την Διαφημιστική, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων που αποδέχονται τα Δώρα, προ της διάθεσης αυτών σε αυτούς.

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο Νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

9.] Όροι σχετικοί με τα Δώρα και την παραλαβή τους: Ο  νικητής του ταξιδιού, μετά την ανάδειξή του, θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με το ταξιδιωτικό γραφείο «VERSUS TRAVEL ΕΠΕ», με έδρα την Αθήνα, Φιλελλήνων 7, Σύνταγμα, 105 57 (1ος όροφος) με τηλέφωνο επικοινωνίας 2103232800, e-mail ssoulioti@versustravel.eu, προκειμένου να προχωρήσει στον προγραμματισμό του ταξιδιού του. Τα απαραίτητα στοιχεία βρίσκονται στο Παράρτημα 1 των παρόντων όρων.

Σε κάθε περίπτωση, οι νικητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα προληπτικά μέτρα της πολιτείας για την προστασία από τον COVID19, όπως αυτά ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η παραλαβή των Δώρων θα πρέπει να λάβει χώρα  το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 23.59 μ.μ., μετά την πάροδο της οποίας δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας για απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων Δώρων.

Οι νικητές είναι από μόνοι τους αποκλειστικά υπεύθυνοι: (α) για τη οργάνωση και τα έξοδα της μετάβασής τους από την κατοικία τους στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα, (β) για την απόκτηση των απαραίτητων  προσωπικών και ταξιδιωτικών εγγράφων που χρειάζονται για την μετάβασή τους στο προορισμό του ταξιδιού (γ) τα έξοδα σίτισης και πιθανής διανυκτέρευσης και επιστροφής στην κατοικία τους από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής μη υπεχουσών οποιασδήποτε ευθύνης (δ) την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων και των  προϋποθέσεων.

10] Λοιποί Όροι. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με σχετική ανάρτηση στον  Ιστότοπο του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και οι Συμμετέχοντες δεν έχουν οιαδήποτε αξίωση έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής από τις ανωτέρω αιτίες άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

10.1] Ευθύνη Διοργανώτριας και Διαφημιστικής.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 των παρόντων Όρων αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.

Το Δώρο που θα δοθεί κατά τους παρόντες Όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται και υπό τους όρους που αυτό δίδεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. Επίσης, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την περίπτωση ματαίωσης, αναβολής ή μη διεξαγωγής του ταξιδιού στις ανωτέρω αναφερόμενες ή σε άλλες ημερομηνίες και για οιοδήποτε λόγο και αιτία, περιλαμβανομένης της περίπτωσης τυχηρού γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας.

Στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με τον Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

Σε κάθε περίπτωση και στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από τον νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από τον Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν ο νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, οι οποίες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούνται να προβούν κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική τους ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/ERGOHellas), στο Ιnstagram (https://www.instagram.com/ergohellas/) και στη σελίδα των όρων https://www.ergohellas.gr/oroi-symmetochis-zise-to-diko-sou-ergo-sto-bali. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ότι έλαβαν πλήρη γνώση του συνόλου των παρόντων όρων, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ο νικητής που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, μπορεί να διεκδικήσει και να παραλάβει το δώρο του, αποκλειστικά και μόνο με την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης από τον γονέα ή κηδεμόνα του ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτού.

10.2] Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.

Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

10.3] Τεχνικά μέσα

Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των ως άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της σελίδας «ERGO Hellas» και του Instagram (https://www.facebook.com/ERGOHellas) και (https://www.instagram.com/ergohellas/) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και τη σελίδα «ERGO Hellas» με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησής τους.

Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων  που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

11] Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων, η οποία αποτελεί και τη νομική βάση για την επεξεργασία (άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο α’ ΓΚΠΔ).  Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στο έντυπο Ενημέρωση- Δήλωση Συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» στο πλαίσιο συμμετοχής στον Διαγωνισμό «Ζήσε το δικό σου Έργο στο Μπαλί!» το οποίο βρίσκεται εδώ: https://www.ergohellas.gr/enimerosi-dilosi-sygkatathesis-zise-to-diko-sou-ergo-sto-bali. Διευκρινίζεται ότι η συγκατάθεση που δίνουν με τη συμμετοχή τους οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από αυτούς χωρίς όμως να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.

11.1] Η Διαφημιστική, ως Εκτελούσα την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, για λογαριασμό της Διοργανώτριας επεξεργάζεται το όνομα χρήστη, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων, την διεύθυνση αποστολής του Δώρου, τη δημοσιότητα του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, την επικοινωνία και ενημέρωσή τους σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές και σχετικά με την παράδοση του Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο νικητή.

11.2] Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ενός μήνα μετά την παράδοση των δώρων και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ).

11.3] Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679) και εθνική νομοθεσία, τις νόμιμες διαδικασίες και τις σύννομες πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (όπως η διαφημιστική εταιρεία).

11.4] Επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους ως άνω σκοπούς.

11.5] Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR, ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης κλπ. όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τους, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τη Διοργανώτρια εταιρεία στο 210 3705300, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21, Ν. Σμύρνη, υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας. Μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση, αποστέλλοντας email στο Consents@ergohellas.gr αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους και την ένδειξη συμμετοχής στον διαγωνισμό Ζησε το δικό σου έργο στο Μπαλί. Μπορούν  επίσης να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

12] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

13] Εφαρμοστέο δίκαιο-Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Όροι που αφορούν στο ταξιδιωτικό γραφείο:

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Όρος ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

VERSUS TRAVEL ΕΠΕ

Φιλελλήνων 7, Σύνταγμα, 105 57 (1ος όροφος)

ΤΗΛ: +30 210 32 32 800 MAIL:  ssoulioti@versustravel.eu

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βάση του Προεδρικού Διατάγµατος Π.Δ 7 / 2018, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, παρακαλούµε, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωµένα ταξίδια µας να διαβάσετε προσεκτικά τους  Γενικούς Όρους Συµµετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης του οργανωµένου και ατομικού ταξιδιού. Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε ταξίδι του τουριστικού γραφείου µας προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του προγράµµατος του συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συµµετοχής. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Π.Δ. 7/2018, ως «οργανωµένο ταξίδι» εννοείται ο προκαθορισµένος συνδυασµός δύο τουλάχιστον από τα στοιχεία της µεταφοράς, της διαµονής ή άλλων τουριστικών υπηρεσιών µη συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της διαµονής που αντιπροσωπεύουν σηµαντικό τµήµα του οργανωµένου ταξιδιού, εφ’ όσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε µία συνολική τιµή. Οργανωµένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επί µέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωµένου ταξιδιού γίνεται µε χωριστή τιµολόγηση, αλλά στο ίδιο χρονικό διάστηµα και από τον ίδιο παροχέα. Δεν θεωρείται οργανωµένο ταξίδι η µεµονωµένη πώληση εισιτηρίου µεταφοράς ή καταλύµατος ή άλλης τουριστικής υπηρεσίας. Σηµειώνουµε, ότι στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο συµβαλλόµενων µερών στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριµένες και ειδικές πληροφορίες (προορισµούς, τιµές, ηµέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, µέσα µεταφοράς, καταλύµατα, επισκέψεις κλπ.), που αφορούν το κάθε οργανωµένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συµβουλεύεστε το πρόγραµµα κάθε ταξιδιού και τον σχετικό τιµοκατάλογο.

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)

Είµαστε η Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «VERSUS TRAVEL ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «VERSUS TRAVEL ΕΠΕ», µε έδρα την οδό Φιλελλήνων αριθμός 7 και αριθµό ειδικού σήµατος ΕΟΤ 0207Ε61000176901, µέλος του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) µε αρ.1735, που διοργανώνουµε ταξίδια και τα πωλούµε ή τα διαθέτουµε προς πώληση οι ίδιοι ή µέσω άλλου τουριστικού γραφείου (πωλητή).

2.  ΓΕΝΙΚΑ

Η τελική διαµόρφωση του ταξιδιού, των υπηρεσιών και της τιµής του περιέχεται στη σύµβαση του οργανωµένου ταξιδιού, την οποία υπογράφουν και συναποδέχονται τα δύο µέρη. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραµµάτων των ταξιδιών µπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσµίως, και ιδιαίτερα στις µεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις.

3.  ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Η συµµετοχή σας σε οργανωµένο ταξίδι προϋποθέτει την υπογραφή σύµβασης µεταξύ του VERSUS TRAVEL ΕΠΕ και του ταξιδιώτη (πελάτη), δηλαδή εσάς, η οποία καλύπτει και την οµάδα που εκπροσωπείτε και καλύπτετε οικονοµικά, αντίγραφο της οποίας λαµβάνετε υποχρεωτικά. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συµµετοχής συνιστούν αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης αυτής.

4.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ

Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια µας αν είστε άνω των 18 ετών ή αν συνοδεύεστε από κάποιον ενήλικα (σε περίπτωση που ο ενήλικας-συνοδός δεν είναι ένας από τους δύο γονείς θα πρέπει να φέρει τις σχετικές εγγυήτικές επιστολές που αναφέρουν ότι ο ανήλικος ταξιδεύει µε τη σύµφωνη γνώµη των γονέων.) Οι εγγραφές γίνονται µε επίσκεψη στα δικά μας γραφεία ή συνεργατών µας, µε αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο ή µέσω της ιστοσελίδας μας. Προκειµένου να δεσµευτούν θέσεις στο συγκεκριµένο ταξίδι: απαιτείται α) η πληρωµή της προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, µετρητοίς, µε χρέωση της πιστωτικής κάρτας ή µε έµβασµα προς την VERSUS TRAVEL ΕΠΕ το οποίο καλύπτεται απο την ERGO Ασφαλιστική μεχρι το ποσό των 5.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), και β) η ανεπιφύλακτη αποδοχή και συµµόρφωση µε τους παρόντες Όρους. Για να πραγµατοποιηθεί η κράτηση θα πρέπει να αποσταλεί πεντακάθαρη φωτοτυπία του διαβατηρίου µέσω email. Σε αντίθετη περίπτωση δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σε κράτηση ή στην έκδοση βίζας όπου χρειάζεται. Η παρούσα σύµβαση καλύπτει εσάς και τα πρόσωπα που εκπροσωπείτε και καλύπτετε οικονοµικά και τα ονόµατα τους αναγράφονται σε αυτή τη σύµβαση. Η συµµετοχή σας σε οργανωµένο ταξίδι προϋποθέτει την υπογραφή της παρούσας σύµβασης και την αποδοχή εκ µέρους σας των όρων αυτής. Ο συµβαλλόµενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την οµάδα του, έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει όλους τους εκπροσωπούµενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτοµέρειες και τους Όρους του ταξιδιού. Οι συµµετέχοντες µέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, εάν του ζητηθεί.

5.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ VERSUS TRAVEL ΕΠΕ

Η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ ενεργεί ως µεσολαβητής µεταξύ των πελατών / ταξιδιωτών και των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιεί για τη διοργάνωση των ταξιδιών (µεταφορικές εταιρίες, αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία κ.α.) στους οποίους δεν έχει άµεσο έλεγχο. Έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασµένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων, ξένων προς την παροχή υπηρεσιών και των συνεργατών τους και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δροµολογίων των διαφόρων µεταφορικών µέσων λόγω αστάθµητων παραγόντων όπως, ενδεικτικώς, καιρικές συνθήκες, επιδηµίες, πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµοί, καταστροφές, απεργίες, πολιτικά γεγονότα, πόλεµος ή απειλή πολέµου, αεροπειρατείες, τροµοκρατικές ενέργειες, αναταραχές κ.α. Λόγω της πιθανότητας µικρών ή µεγάλων καθυστερήσεων για τεχνικούς, µετεωρολογικούς ή άλλους λόγους οι πελάτες δεν πρέπει να προγραµµατίζουν επισκέψεις κατά τις ηµέρες των πτήσεων ή γενικά µεταφοράς τους από τον έναν προορισµό στον άλλο. Τονίζεται ότι η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής της και µπορεί να οδηγήσουν στην µαταίωση του ταξιδιού ή σε µη εκτέλεση ή σε πληµµελή εκτέλεση των συµφωνηµένων υπηρεσιών του ταξιδιού. (Παραδείγµατα: ατυχήµατα, ασθένειες, επιδηµίες, τραυµατισµοί ή κακουχίες λόγω πολέµου, πραξικοπηµάτων, τροµοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισµών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών.) Η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ στις ανωτέρω περιπτώσεις θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συµπαρασταθεί και να φροντίσει τους πελάτες µε κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών εκτάκτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν από τους ίδιους τους πελάτες. Επίσης ουδεµία ευθύνη φέροµαι σε περιπτώσεις όπως: (παραδείγµατα) η κλοπή, η απώλεια, η φθορά αποσκευών και διάφορων αντικειµένων, η απώλεια χρηµάτων και ταξιδιωτικών εγγράφων των ταξιδιωτών κλπ. Φυσικά, η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ για την αντιµετώπιση των ως άνω περιπτώσεων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αµέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψη αυτού, στο γραφείο µας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριµένη υπηρεσία, εγγράφως. Ο συνοδός γράφει στο ίδιο έντυπο τις παρατηρήσεις του σχετικά µε το θέµα. Αν το πρόβληµα που επισηµάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, µετά την επιστροφή σας από το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στη VERSUS TRAVEL ΕΠΕ οποιοδήποτε σχετικό παράπονο µέσα σε προθεσµία 5 εργάσιµων ηµερών, µαζί µε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 5ηµέρου, η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.

6.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ακύρωση εκδροµής για οποιοδήποτε έκτακτο ιατρικό συµβάν προκύψει στον πελάτη η συγγενικό του πρόσωπο πριν την αναχώρηση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καρδιακό επεισόδιο, επιπλοκή χολής κλπ) χρεώνεται βάσει ακυρωτικών. Αν ακυρώσει ο πελάτης το ταξίδι τότε: Ακυρωτικά επιβάλλονται έστω και αν ακυρώνοντας το ταξίδι επιθυµείτε να συµµετάσχετε στο ίδιο ακριβώς ταξίδι αλλά σε µελλοντική ηµεροµηνία.

  • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έχετε το δικαίωµα να εκχωρήσετε το ταξίδι σε τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι:

α. Πληρούνται οι όροι συµµετοχής

β. Οποιαδήποτε έξοδα δηµιουργηθούν από την εκχώρηση αυτή θα καταβληθούν στην εταιρία µας.

γ. Ότι οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς θα αποδεχτούν την αλλαγή.

δ. Δεν δηµιουργούνται προβλήµατα στην οµαλή πραγµατοποίηση της εκδροµής.

  • Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και να υπογράφονται από αυτόν που έκανε την αρχική κράτηση.
  • Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
  • Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά.

7.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του πελάτη έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια της πτήσης, εκδροµής, µετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, χωρίς δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων για την υπηρεσία που έχασε. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα πρέπει να ταξιδέψει για να συνεχίσει το πρόγραμμά του µε δική του ευθύνη και έξοδα. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβληµάτων που δηµιουργεί, δίνει το δικαίωµα στη VERSUS TRAVEL ΕΠΕ να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Οι συµµετέχοντες στα οργανωµένα ταξίδια είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νοµισµατικές και τελωνειακές αρχές. Στα αεροδρόµια θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την αναχώρησή σας, εκτός αν ενημερωθείτε διαφορετικά από το γραφείο. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόµενες πτήσεις σας µε την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε από ποιο αεροδρόµιο και σταθµό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας. Οι πελάτες από άλλες περιοχές πρέπει να φθάνουν πολύ νωρίτερα -κατά προτίµηση την προηγούµενη ηµέρα- στον τόπο αναχώρησης του ταξιδιού, προκειµένου να µην επηρεάζονται από τυχόν καθυστέρηση ή και απεργία των τοπικών µέσων µεταφοράς. Τυχόν απώλεια του µέσου µεταφοράς του οργανωµένου ταξιδιού από τέτοια καθυστέρηση συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση µε την υπόλοιπη οµάδα, χωρίς δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα για την επανασύνδεσή τους µε την υπόλοιπη οµάδα βαρύνουν τους ίδιους τους πελάτες. H δε VERSUS TRAVEL ΕΠΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους συνδράµει οργανωτικά σ’ αυτό. Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό, απαιτείται νέο διαβατήριο το οποίο να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι µηνών µετά από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία επιστροφής. Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών να λήγει τουλάχιστον 3-12 µήνες µετά τον χρόνο άφιξης σε αυτές. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου µε λατινικούς χαρακτήρες. Οι ταυτότητες για τις χώρες εντός Σένγκεν πρέπει να έχουν έκδοση την τελευταία 15ετία. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ δύναται, κατά την κρίση της, να εξυπηρετήσει τους ταξιδιώτες για την εξασφάλιση των εγγράφων αυτών και δεν έχει ευθύνη για τυχόν µη έκδοση ή µη θεώρηση αυτών από τις αρµόδιες αρχές στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο πελάτης. Οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή άδειας παραµονής, πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά εγγράφως και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειµένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα που ξεκίνησαν. Τυχόν µη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συµµετοχής χωρίς χρέωση ακυρωτικών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Σε περίπτωση  που  οι  ανήλικοι δεν συνοδεύονται από τους γονείς θα πρέπει να υπάρχει επικυρωµένη εξουσιοδότηση των γονέων, στους συνοδούς. Επίσης αν ο ένας γονέας συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση απώλειας, η VERSUS  TRAVEL  ΕΠΕ δεν φέρει καµιά ευθύνη, ωστόσο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδράµει στην ανεύρεσή τους. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και  κανονισµούς  καθώς  και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Η VERSUS TRAVEL  ΕΠΕ  ουδεµία  ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης αντιµετωπίσει ποινική δίωξη, κλήση για παράσταση ενώπιον αρχής, σύλληψη, απαγόρευση εισόδου ή εξόδου ή άλλη ακύρωση από τις εθνικές αρχές. Δεν µπορείτε να κάνετε καµία τροποποίηση στο ταξίδι σας, ούτε και αλλαγή ξενοδοχείου όταν το ταξίδι είναι εν εξελίξει. Διακοπή του ταξιδιού, για οποιονδήποτε - σπουδαίο ή µη- λόγο, δεν είναι επιτρεπτή. Η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ σε καµιά περίπτωση δεν επιστρέφει τα καταβληθέντα ποσά, τα δε έξοδα που προκύπτουν από τυχόν διακοπή του  ταξιδιού  (εισιτήρια  επιστροφής  κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη.  Σε  περίπτωση  που  ο πελάτης διακόψει το ταξίδι του µε δική του απόφαση  και αποχωριστεί από την οµάδα, ακόµη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται καµµία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζηµίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε µετακίνησής του εκτός οµάδας βαρύνουν τον ίδιο. Υποχρέωση των ταξιδιωτών είναι να µελετήσουν λεπτοµερώς το πρόγραµµα της εκδροµής και τους όρους συµµετοχής. Εάν ο ταξιδιώτης έχει κάποια ειδική  επιθυµία  (π.χ.  κάποια  τροφική  αλλεργία, χορτοφαγικό γεύµα, επιθυµεί άλλο τύπο δωµατίου αντί του στάνταρ κ.λ.π.), οφείλει να ενηµερώσει µε την εγγραφή του,  η  VERSUS  TRAVEL ΕΠΕ θα προσπαθήσει να τον ικανοποιήσει, δεν µπορεί όµως να εγγυηθεί την ικανοποίηση της ειδικής επιθυµίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη  για  υπηρεσίες  του  οργανωµένου  ταξιδιού, οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον  πελάτη  από  δική  του αµέλεια ή ευθύνη ή λόγω ασθένειάς του. Πριν την  αναχώρησή  σας  από το ξενοδοχείο ή το κατάλυµά σας να µεριµνάτε έγκαιρα για την εξόφληση τυχόν προσωπικών λογαριασµών (από τηλεφωνήµατα, ποτά, κλπ.). Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συµµετάσχει στο οργανωµένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, µπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτοµο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο συγκεκριµένο ταξίδι, το αργότερο 15 εργάσιµες ηµέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόµενου υπολοίπου του ποσού ή ενδεχόµενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος πελάτης είναι άτοµο του άλλου φύλου), ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στο γραφείο µας για την καταβολή τους. Η δε συνεπαγόµενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους στο παρόν όρους ακύρωσης. Η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εµβολιασµούς ή  άλλες  φαρµακευτικές  προφυλάξεις  για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδηµιών. Λόγω όµως των ιατρικών προσωπικών δεδοµένων ο πελάτης φέρει ο ίδιος την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενηµερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονοµικά γραφεία για τους υγειονοµικούς κανονισµούς της κάθε χώρας, καθώς και για τα εµβόλια ή τα φάρµακα που θα πρέπει ενδεχοµένως να προµηθευτεί. Έχετε πάντα µαζί σας τα σχετικά πιστοποιητικά. Οι πελάτες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας (άτοµα τρίτης ηλικίας, έγκυοι, άτοµα µε προβλήµατα κινητικότητας), θα  πρέπει  να  ενηµερώνουν σχετικά την VERSUS TRAVEL ΕΠΕ και να λαµβάνουν την σύµφωνη γνώµη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν. Σε περίπτωση που αν και εν γνώσει του προβλήµατος υγείας που αντιµετωπίζουν δηλώσουν συµµετοχή σε οργανωµένο ταξίδι και δεν έχουν ενηµερώσει την  VERSUS  TRAVEL  ΕΠΕ για το υφιστάµενο πρόβληµα υγείας τους, η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ  δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε επιπλοκή στο ταξίδι εκ του λόγου αυτού. Η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για αρρώστια, τραυµατισµό, απώλεια ζωής, ατύχηµα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά  τη  διάρκεια  του  ταξιδιού.  Σε  περίπτωση  επέλευσης  ενός  τέτοιου συµβάντος  η VERSUS  TRAVEL  ΕΠΕ θα  συµπαρασταθεί  στον  παθόντα κατά το µέτρο του δυνατού, δεν υπέχει όµως υποχρέωση κάλυψης κανενός σχετικού εξόδου. Η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει το ταξίδι ενός ταξιδιώτη και να φροντίσει για την µετάβασή του στην Ελλάδα, εάν κατά την κρίση της κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή του. Τα όποια έξοδα βαρύνουν τον πελάτη – ταξιδιώτη.

8.  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυµάτων που αναφέρονται στα προγράµµατα των οργανωµένων ταξιδιών της VERSUS TRAVEL ΕΠΕ, είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυµάτων, η οποία µπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Εκτός εάν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη, η παραµονή γίνεται σε δωµάτια στάνταρ (standard rooms). Εάν ο ταξιδιώτης καταβάλλοντας την διαφορά λάβει µονόκλινο δωµάτιο, αυτό σε καµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι το δωµάτιό του θα είναι ευρύχωρο ή σε καλύτερη θέση. Τα δωµάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσµο ξενοδοχείων έχουν µελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Συνίσταται η αποφυγή των τρίκλινων δωµατίων, τα οποία κατά κανόνα είναι δίκλινα µε την προσθήκη τρίτου πτυσσόµενου κρεβατιού και συνεπώς όχι άνετα. Εάν επιθυµείτε σε δίκλινο δωµάτιο να έχετε διπλό κρεβάτι πρέπει να µας το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Η εταιρία µας θα προσπαθήσει να σας το εξασφαλίσει, δεν µπορεί όµως να εγγυηθεί την επίτευξη του. Η επιλογή των δωµατίων, του ορόφου κλπ., γίνεται από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου και µόνο, η οποία είναι και η αποκλειστικώς υπεύθυνη για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το ξενοδοχείο (γεύµατα, room-service κλπ.). Τα δωµάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως µεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11:00 την ηµέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να µπείτε νωρίτερα στο δωµάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ θα προσπαθήσει να σας εξυπηρετήσει και, αν υπάρχουν διαθέσιµα δωµάτια, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ, βέβαια, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραµονής ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδροµείς που αναχωρούν µε βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωµάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Στα µεµονωµένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξης στο ξενοδοχείο, µετά την ηµέρα ή την ώρα της προγραµµατισµένης άφιξης του πελάτη, και εφ’ όσον αυτός δεν έχει ενηµερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το γραφείο µας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωµα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωµάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν του ζητηθεί. Επειδή η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ δεν ασκεί κανένα έλεγχο στα ξενοδοχεία και στις κρατήσεις των δωµατίων, είναι πιθανόν να ειδοποιηθεί την τελευταία στιγµή από το ξενοδοχείο προορισµού ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση δωµατίων που έχουµε κρατήσει για τους ταξιδιώτες για οποιοδήποτε λόγο (όπως λ.χ. όταν το ξενοδοχείο έχει προβεί στην κράτηση µεγαλύτερου αριθµού δωµατίων από τη δυναµικότητά του= overbooking, κ.α.). Σε αυτή την περίπτωση η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ θα αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωµάτιο ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ να φέρει ουδεµία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση. Συνιστούµε να µην αφήνετε εκτεθειµένα και να επιτηρείτε συνεχώς τσάντες, µηχανές, τηλέφωνα και τα άλλα προσωπικά σας είδη σε οποιονδήποτε χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και λοιπών καταλυµάτων, καθώς και στα µέσα µεταφοράς.

Β. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι αεροπορικές µετακινήσεις στα οργανωµένα ταξίδια πραγµατοποιούνται µε εισιτήρια οικονοµικής θέσης και βασίζονται σε οµαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριµένο ελάχιστο αριθµό ταξιδιωτών (ο οποίος διαφέρει ανάλογα µε το ταξίδι) και υπόκεινται σε περιορισµούς παραµονής και ενδιάµεσων στάσεων. Οι αεροπορικές µετακινήσεις των µεµονωµένων ταξιδιωτών πραγµατοποιούνται µε εισιτήρια θέσεως ανάλογα µε την προτίµηση των ταξιδιωτών. Οι αεροπορικές εταιρίες µπορούν να τροποποιήσουν τα δροµολόγια και  τους τύπους των αεροσκαφών χωρίς καµιά προειδοποίηση. Σε καµιά περίπτωση η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ δεν µπορεί να επέµβει στην αεροπορική εταιρία ώστε να  περιορίσει  τους  τυχόν  ενδιάµεσους  σταθµούς και το χρόνο αναµονής των ανταποκρίσεων. Οι αεροπορικές εταιρίες έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο και ευθύνη για τα πραγµατοποιούµενα αεροπορικά δροµολόγια, η δε VERSUS TRAVEL ΕΠΕ δεν δύναται να παρέµβει και ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά. Στην περίπτωση του overbooking (µεγαλύτερο αριθµό κρατήσεων από τον αριθµό των θέσεων του αεροσκάφους) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακόμα και αν υφίσταται επιβεβαιωµένη και κωδικοποιηµένη θέση, η αεροπορική εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση στο αεροσκάφος, χωρίς η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ να φέρει καµιά ευθύνη και μόνη υπεύθυνη είναι η αεροπορική εταιρεία. Οποιαδήποτε τροποποίηση η ακύρωση ζητηθεί µετά την έκδοση του εισιτηρίου, έχει ακυρωτικά. Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν εμφανιστεί στο αεροδρόμιο την ημέρα της αναχώρησης και δεν έχει προβεί με το γραφείο σε κάποια τροποποίηση του εισιτηρίου του, αυτομάτως από την ίδια την αεροπορική ακυρώνεται το εισιτήριο της επιστροφής του και δεν μπορεί να διεκδικήσει από το VERSUS TRAVEL ΕΠΕ κάποιο ποσό μιας και η εταιρεία δεν φέρει κάποια ευθύνη.

Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.

9.  ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές παραδίδονται στον µεταφορέα και παραλαµβάνονται µε ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου.Κάθε ταξιδιώτης δικαιούται να µεταφέρει µαζί του µια βαλίτσα βάρους µέχρι 20 κιλών και µια χειραποσκευή διαστάσεων 53cm Χ 45cm X 23cm μέχρι και 7 κιλά. Στα αεροπορικά ταξίδια το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα (20) είκοσι κιλά και οι αεροπορικές εταιρίες επιτρέπουν µόνο µια χειραποσκευή των (7) επτά κιλών στην καµπίνα του αεροσκάφους. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο κάθε επιβάτης πρέπει να φέρει τη δική του αποσκευή. Το βάρος των αποσκευών μπορεί να διαφέρει σε κάποιες αεροπορικές ή εσωτερικές πτήσεις, ενημερωθείτε από τους ταξιδιωτικούς μας πράκτορες. Οι αεροπορικές εταιρίες δεν θα δεχθούν µία κοινή αποσκευή των 40 (σαράντα) κιλών, ακόµα και αν αφορά δύο άτοµα οπότε θεωρητικά το βάρος µοιράζεται. Στην περίπτωση υπέρβαρου είστε υποχρεωµένοι να καταβάλετε το αντίτιµο που θα σας ζητήσει η αεροπορική εταιρεία κατά την ώρα της αναχώρησης. Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισµούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας. Στο θέµα των υπέρβαρων αποσκευών υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι Κανονισµοί της IATA για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε µεταφορικό µέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύµφωνα µε τις Συνθήκες αυτές. Η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των αποσκευών. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας αποσκευής στο αεροδρόμιο, απευθύνεστε απευθείας στο αρμόδιο τμήμα του αεροδρομίου για να δηλώσετε την απώλεια ή τη φθορά. Υπεύθυνη είναι μόνο η αεροπορική εταιρεία και όχι η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ.

10.         ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ δεν φέρει καµία ευθύνη για προαιρετικές εκδροµές που κλειστούν διαδικτυακά ή τοπικά στον προορισμό, καθώς δεν γνωρίζει και δεν έχει συµβάλει στην οργάνωσή τους.

11.         ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σύµφωνα µε την κοινοτική και ελληνική νοµοθεσία  (Π.Δ.7/2018)  η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ έχει προβεί στην ασφάλιση της επαγγελµατικής της ευθύνης για την κάλυψη της µη εκτέλεσης ή πληµµελούς εκτέλεσης της σύµβασης, εκ µέρους της, καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων και των επαναπατρισµό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ταξιδιωτική ασφάλεια αποτελεί διαφορετική  ασφάλεια,  είναι  προαιρετική,  και θα καλυφθεί απο την ERGO Ασφαλιστική.

12.         COVID – 19

Σχετικά με τον COVID 19, σε περίπτωση που το συμφωνημένο πρόγραμμα του ταξιδίου διακοπεί, λόγω θέσης του αντισυμβαλλόμενου σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας, ή υποχρεωτικής νοσηλείας, για οποιοδήποτε λόγο Δημόσιας Υγείας, από τις αρμόδιες Αρχές είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη, για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων με την παρούσα Ατομική Σύμβαση Ταξιδίου υπηρεσιών προς τον αντισυμβαλλόμενο και δεν θα υπέχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει ή να αντικαταστήσει τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες με προσφορά άλλου «ταξιδιωτικού πακέτου», σε μεταγενέστερο χρόνο. Το Γραφείο, ωστόσο, στα πλαίσια των αρχών της καλής πίστης και της ορθής συναλλακτικής πρακτικής, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού και δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περίπτωσης, να συνδράμει τον αντισυμβαλλόμενο, κατά την περίοδο παραμονής του σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, προκειμένου αυτός να επαναπατριστεί με ασφάλεια, κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα δυνατά έξοδα. Επισημαίνεται ότι, ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των τυχόν εξόδων που θα απαιτηθούν, κατά την περίοδο παραμονής του αντισυμβαλλόμενου σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, ισχύει ο όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει το συμφωνούμενο ταξίδι, σύμφωνα με τον οποίο, η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν καλύπτει έξοδα για νόσο που οφείλεται σε πανδημία. Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων του εν λόγω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, μεταξύ των οποίων και ο ανωτέρω και τους αποδέχεται.

13.         ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η VERSUS TRAVEL ΕΠΕ και ο πελάτης δεσµεύονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οι παρόντες όροι αντικαθιστούν αυτούς που αναγράφονται στο πίσω µέρος τωναποδείξεων.

14.         ΤΑΞΙΔΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μεταξύ της VERSUS TRAVEL ΕΠΕ και της διαφημιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛ. ΦΑΡΜΑΚΑΣ - Δ. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΜ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και δ.τ. «REDIRECT»  θα οργανωθεί ατομικό πακέτο για το Μπαλί της Ινδονησίας, για διαγωνισμό που θα διοργανώσει η ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Το πακέτο του νικητή θα περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, 7 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων και μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του εξωτερικού για δύο (2) άτομα, με ισχύ μέχρι 31/12/2024. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ημερομηνία που επιθυμούν να ταξιδέψουν. Οποιαδήποτε άλλη παροχή πλην των προαναφερθέντων επιβαρύνει τον ταξιδιώτη. Το ποσό του πακέτου που ορίζει η Διοργανώτρια ανέρχεται στα 5.000€. Σε περίπτωση συγκεκριμένων απαιτήσεων του ταξιδιώτη, αν το πακέτο ξεπεράσει το ποσό αυτό, τη διαφορά κόστους την επιβαρύνεται ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο προορισμός δεν μπορεί να αλλάξει και δεν μπορεί η αξία του δώρου δεν μπορεί να δοθεί στον ταξιδιώτη σε μετρητά ολόκληρου του πακέτου ή μέρους αυτού.