flow

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

H παρούσα Ενημέρωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα Προσωπικά Δεδομένα μας παρέχονται είτε απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων (εσάς, τα φυσικά πρόσωπα) είτε από τρίτα μέρη. Συλλέγουμε διάφορες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων είτε από τα υποκείμενα των δεδομένων, όπως ενδεικτικά λήπτες της ασφάλισης, ασφαλισμένους, δικαιούχους αποζημιώσεων, ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν αίτηση ασφάλισης ή ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, είτε από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα με τα οποία συναλλασσόμαστε.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των:

 1. Αιτήσεων ασφάλισης, αιτήσεων αποζημίωσης, ασφαλιστηρίων, συμβάσεων οιασδήποτε φύσης.
 2. Τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων επικοινωνιών, ηλεκτρονικής υποβολής ή έντυπης αποστολής βιογραφικών σημειωμάτων.
 3. Παρόχων υπηρεσιών, μεσιτών ασφαλίσεων, ασφαλιστικών πρακτόρων, ερευνητών, πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, επαγγελματιών υγείας, εργοδοτών και λοιπών τρίτων.
 4. Δημοσίων και δικαστικών αρχών.
 5. Της Τράπεζας Πειραιώς.
 6. Του Διαδικτυακού Τόπου της ERGO: https://www.ergohellas.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).
 7. Του Portal της ERGO https://portal.ergohellas.gr (εφεξής το «Portal»).
 8. Βάσεων δεδομένων όπως η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών και το Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου.

Η παρούσα Ενημέρωση συμπληρώνεται κι αποτελεί ενιαίο σύνολο με όσες εταιρικές πολιτικές ισχύουν, όπως αυτές προσαρμόζονται στις επιμέρους σχέσεις μας μαζί σας.

Πριν μας παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, πρέπει:

 1. να ενημερώσετε το άτομο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Ενημέρωσης και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πολιτικές και, κατά περίπτωση,
 2. να λάβετε την συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε μαζί μας τα Προσωπικά Δεδομένα του σύμφωνα με την παρούσα Ενημέρωση και άλλες σχετικές πολιτικές.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ERGO», «εμείς», «εμάς»), η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21, Ν. Σμύρνη.

Ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων επεξεργαζόμαστε

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς και άλλα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε, το είδος της συνεργασίας μας ή της σχέσης που μας συνδέει με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των μεταξύ μας επικοινωνιών και μέσα στο πλαίσιο της παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή του διακανονισμού των απαιτήσεων αποζημίωσης που απευθύνετε εσείς ή τρίτο πρόσωπο προς την ERGO.

Δεδομένου ότι το αντικείμενο της εταιρείας μας είναι η παροχή ασφαλιστικών και συναφών υπηρεσιών, τα Προσωπικά Δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

Στοιχεία επικοινωνίαςΟνοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου και fax.
Γενικές πληροφορίεςΦύλο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία και τόπο γέννησης, φυσικά χαρακτηριστικά.
Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την εργασιακή κατάστασηΕκπαίδευση, στοιχεία εργοδότη και ιστορικό απασχόλησης, δεξιότητες και εμπειρία, επαγγελματικές άδειες, ιδιότητα μέλους σε επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους.
Πληροφορίες ασφάλισης και ασφαλιστικής απαίτησηςΚατηγορία και αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ημερομηνία και αιτία υλικής ζημίας, απώλειας ή κλοπής, τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου, εμπλεκόμενα πρόσωπα, στοιχεία δικαιούχων αποζημίωσης, και άλλες πληροφορίες σχετικές με την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου (για παράδειγμα διεύθυνση/ γεωγραφικές συντεταγμένες της τοποθεσίας κινδύνου), την εκτίμηση και το διακανονισμό των απαιτήσεων.
Επίσημα στοιχεία αναγνώρισηςΑριθμό αστυνομικής ταυτότητας, αριθμό φορολογικού μητρώου, ΑΜΚΑ, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό άδειας οδήγησης καθώς και οποιοδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο αναγνώρισης.
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμούΑριθμό κάρτας πληρωμής (πιστωτικής ή χρεωστικής), αριθμό και στοιχεία τραπεζικού ή άλλου χρηματοοικονομικού λογαριασμού, ιστορικό πληρωμών, περιουσιακά στοιχεία, ποσά αποζημιώσεων, έσοδα και άλλες οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα συναλλασσόμενων προσώπων.
Κατάσταση της υγείαςΥφιστάμενη ή προηγούμενη σωματική ή ψυχική κατάσταση της υγείας, πληροφορίες για τραυματισμούς ή αναπηρίες, ιατρική διάγνωση, αποτελέσματα εξετάσεων, στοιχεία ιατρικού φακέλου, ιατρικές διαδικασίες και θεραπεία, προσωπικές συνήθειες (για παράδειγμα, κάπνισμα ή κατανάλωση αλκοόλ), πληροφορίες συνταγογράφησης και ιατρικό ιστορικό.
Άλλα δεδομένα ειδικών κατηγοριώνΕνδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ή την ιδιότητα σας ως μέλους συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το ποινικό σας μητρώο σε συμμόρφωση με νόμιμή μας υποχρέωση και πάντοτε απευθείας από εσάς.
Δεδομένα καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεωνΔεδομένα καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων με τους εκπροσώπους μας και τα τηλεφωνικά κέντρα με τα οποία συνεργαζόμαστε.
Φωτογραφίες και βίντεοΔεδομένα εικόνας (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και εικόνων) ή εγγραφές βίντεο που δημιουργούνται σε σχέση με τις ασφαλιστικές ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, καθώς και δεδομένα καταγραφής Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης που συλλέγονται από εξοπλισμό CCTV στις εγκαταστάσεις μας.
Πληροφορίες για την συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητεςΠληροφορίες τις οποίες υποχρεούμαστε να συλλέξουμε προκειμένου να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίεςΘέση και ταυτοποίηση των ασφαλισμένων και/ή των περιουσιακών στοιχείων τους (π.χ. διεύθυνση ιδιοκτησίας, αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος ή άλλος αριθμός αναγνώρισης), ιστορικό ατυχημάτων ή ζημιών και αιτία της ζημίας, ιδιότητα φυσικού προσωπου ως εργαζομένου ή διευθυντή ή εταίρου σε έναν οργανισμό, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την παροχή άλλων ασφαλειών.
Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατώνΘέση και ταυτοποίηση των ασφαλισμένων και/ή των περιουσιακών στοιχείων τους (π.χ. διεύθυνση ιδιοκτησίας, αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος ή άλλος αριθμός αναγνώρισης), ιστορικό ατυχημάτων ή ζημιών και αιτία της ζημίας, ιδιότητα φυσικού προσώπου ως εργαζόμενου ή διευθυντή ή εταίρου σε έναν οργανισμό, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την παροχή άλλων ασφαλειών.
Προτιμήσεις μάρκετινγκ, πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε προωθητικές ενέργειες ή απαντήσεις σε έρευνες ικανοποίησης πελατών ή έρευνες αγοράς.
Πληροφορίες δραστηριότητας στο ΔιαδίκτυοΕνδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας Τόπο. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά ταυτότητας στο διαδίκτυο (στο βαθμό που αυτά αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα).
Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγέςΕμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συμπληρώσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε με πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές (για παράδειγμα, διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες από πηγές στο διαδίκτυο και πληροφορίες από τις εταιρείες του Ομίλου ERGO – Munich Re).

Ποιες είναι οι νομικές βάσεις με τις οποίες επεξεργαζόμαστε με τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 1. Με τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 2. Για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβουμε μέτρα και να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες μετά από σχετική αίτησή σας πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης.
 3. Για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος.
 4. Για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων ειδικών κατηγοριών που σας αφορούν πραγματοποιείται, αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 1. Με τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεσή σας.
 2. Για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης.
 3. Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 4. Για να διασφαλίσουμε την παροχή σε εσάς υπηρεσιών προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με σκοπό:

 1. Τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και αναλύσεων, την παροχή υπηρεσιών marketing και την εξατομίκευση της εμπειρίας σας όταν χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας τόπο ή καλείτε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ERGO, παρουσιάζοντάς σας πληροφορίες ή προσφορές ασφάλισης προσαρμοσμένες σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της πελατειακής μας βάσης και άλλων φυσικών προσώπων, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε, κατόπιν της συγκατάθεσής σας.
 2. Την επικοινωνία μαζί σας, την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων μας, τη βελτίωση της ποιότητας αυτών, τον διακανονισμό απαιτήσεων, την καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων και την αντασφάλιση, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης.
 3. Τη λήψη επιχειρηματικής απόφασης σχετικά με την παροχή ασφάλισης και τους όρους αυτής, την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς σας για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας ή για τη συνεργασία μαζί σας για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και την επεξεργασία των πληρωμών από και προς εσάς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 4. Την πρόληψη και διερεύνηση εγκλημάτων (απάτης, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και την απόκριση σε αιτήματα δημοσίων αρχών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής σας), την ανάλυση και διαχείριση άλλων επιχειρηματικών κινδύνων, τη διαχείριση παραπόνων και σχολίων και τη συμμόρφωση με εφαρμοστέα νομοθεσία, στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με νόμιμη υποχρέωση.
 5. Τη θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, καθώς και αυτών των εταιρειών του Ομίλου ERGO – Munich Re, τη διαχείριση των επιχειρηματικών μας λειτουργιών και των υποδομών των πληροφοριακών μας συστημάτων, σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση αρχείων και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της ERGO.

Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης και με βάση τα δεδομένα που με τη θέλησή σας δηλώνετε σε αυτήν, η ERGO διενεργεί πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων σας με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών, που έχουν ως σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου και τη λήψη εκ μέρους της Εταιρείας απόφασης επί της αιτούμενης ασφάλισης. Ειδικότερα:

 1. Οι ως άνω αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση αλγορίθμου και εγχειριδίων, επιτρέπουν στην Εταιρεία την εκτίμηση του υπό ανάληψη κινδύνου, προκειμένου να καθορίσει:
  1. εάν η αίτησή σας να ασφαλιστείτε γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται,
  2. σε περίπτωση αποδοχής, το κατάλληλο και αναλογικό ύψος του ασφαλίστρου και τους τυχόν ειδικούς όρους, υπό τους οποίους μπορεί να συναφθεί το επιθυμούμενο από εσάς πρόγραμμα.
 2. Πιο αναλυτικά, οι εν λόγω αυτοματοποιημένες διαδικασίες βασίζονται σε μαθηματικές/ στατιστικές αναλύσεις των κρίσιμων από την άποψη της ασφαλιστικής τεχνικής παραμέτρων, που καθιστούν δυνατή την αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου και την ένταξή του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να επιφέρει, ως και την ορθή τιμολόγησή του (π.χ. Αυτοκίνητο που οδηγείται από οδηγό ηλικίας μικρότερης των 23 ετών, επιφέρει αύξηση του ασφαλίστρου ή ένα αυτοκίνητο που οδηγείται από άτομο που κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης, που εκδόθηκε μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη ασφάλισης, επιφέρει αύξηση του ασφαλίστρου).
 3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας ή σε περίπτωση διατύπωσης αντιρρήσεων εκ μέρους σας ή αμφισβήτησης οποιουδήποτε στοιχείου του αποτελέσματος που προκύπτει μέσω της ακολουθητέας διαδικασίας, δικαιούσθε να εναντιωθείτε, ζητώντας να γίνει έλεγχος του αποτελέσματος ή στοιχείου αυτού. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την Εταιρεία για την παροχή διευκρινίσεων/ επεξηγήσεων ή και για τη διατύπωση της άποψής σας επί του αποτελέσματος. Περαιτέρω, η Εταιρεία ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης προκειμένου να διενεργεί ελέγχους για σκοπούς ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αποφυγής της ασφαλιστικής εξαπάτησης και συμμόρφωσης της Εταιρείας με την εν γένει νομοθεσία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη, όπως:

Τις εταιρείες του Ομίλου ERGO και Munich ReΕίμαστε θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ERGO – Munich Re και ως εκ τούτου, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του Ομίλου ERGO - Munich Re.
Άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, αντασφαλιστές, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητέςΗ ERGO ενδέχεται να κοινοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, σε αντασφαλιστές (όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, οι Munich Re, Hannover Re, ERGO Versicherung AG, General Reinsurance AG, Swiss Reinsurance Company Ltd, Scor Global P&C SE, Mapfre Asistencia, D.A.S. Hellas, AXA France IARD, ΑΧΑ France VIE), σε μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, σε πράκτορες και συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους, στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π./ Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών) και στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.
Προμηθευτές μαςΤρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως επαγγελματίες υγείας, συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, ορκωτούς ελεγκτές, πραγματογνώμονες, ερευνητές ατυχημάτων, ειδικούς, δικηγόρους, εταιρείες οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος και άλλους συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων, και άλλα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.
Δημόσιες και δικαστικές αρχές, Τράπεζα της ΕλλάδοςΕνδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δημόσιες και δικαστικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των δικαστηρίων, των ρυθμιστικών, φορολογικών και εισαγγελικών αρχών), εφόσον αυτό απαιτείται κατά περίπτωση για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις από το νόμο ή για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων), ή/ και στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτεύουσα αρχή.

Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη και εκτέλεση των ασφαλιστικών συμβάσεων, η διαβίβαση αυτή θα λάβει χώρα μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των κατάλληλων εγγυήσεων (λ.χ. σε χώρα η οποία έχει κριθεί ότι παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή με την υπογραφή των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ). Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω διαβιβάσεις και τις εγγυήσεις υπό τις οποίες αυτές πραγματοποιούνται, καθώς και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών απευθύνοντας έγγραφο αίτημα στη διεύθυνση dpo@ergohellas.gr

Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Η ERGO χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται προστατευμένα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συστήματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, τείχη προστασίας και τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων.

Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. Σε περίπτωση που έχετε ενδείξεις ότι η επικοινωνία σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στη διεύθυνση security@ergohellas.gr

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν.

Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε:

 1. Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 2. Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 3. Το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων.
 4. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ.
 5. Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
 6. Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τους παρακάτω τρόπους:
  • Ηλεκτρονικά με αποστολή email στο: complaints@dpa.gr
  • Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής: www.dpa.gr
  • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα)
  • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής
  • Με φαξ στο: +30 210 6475628
  • Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την απαιτούμενη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Αρχής.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα:

 • Η ERGO διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση αίτησης για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης που τελικώς δεν ολοκληρώθηκε. Σε περίπτωση ζημίας, τα δεδομένα διατηρούνται από την τελευταία πράξη δυνάμει της οποίας γεννήθηκε η ευθύνη της ERGO (π.χ. καταβολή αποζημίωσης, διακανονισμός). Σε περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική διένεξη, τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) χρόνια από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης εφόσον υπάρχει μη εκπληρωθείσα παροχή.
 • Τα δεδομένα καταγραφής Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης που συλλέγονται από εξοπλισμό CCTV στις εγκαταστάσεις της ERGO διαγράφονται μέσα σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστωθεί κάποιο περιστατικό, απομονώνεται τμήμα του βίντεο και το τηρείται έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρηθεί το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Χρήση cookies

Για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών του Διαδικτυακού μας Τόπου, χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies» για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies που είναι διαθέσιμη εδώ.

Συλλογή δεδομένων από ανηλίκους

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Ενημέρωση, ο Διαδικτυακός Τόπος και το Portal της ERGO δεν προορίζονται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Με την αποστολή σε εμάς Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. είστε άνω των 18 ετών ή
 2. διαθέτετε την συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται ανωτέρω, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την «Αίτηση άσκησης δικαιώματος σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» και να την υποβάλετε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

 • μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr
 • μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21, Ν. Σμύρνη, υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παραπάνω τρόπους.

Ποια είναι τα καθήκοντα ενός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ);

Ο ΥΠΔ βοηθά τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την εργασία σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, ο ΥΠΔ οφείλει:

 1. να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, καθώς και το προσωπικό που απασχολούν, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων,
 2. να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του οργανισμού με το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά την προστασία δεδομένων, επίσης κατά τη διάρκεια ελέγχων, δραστηριοτήτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού που συμμετέχει σε πράξεις επεξεργασίας,
 3. να παρέχει συμβουλές όταν έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και να παρακολουθεί τα αποτελέσματά της,
 4. να λειτουργεί ως σημείο επαφής για αιτήματα φυσικών προσώπων που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων τους,
 5. να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να λειτουργεί ως σημείο επαφής με την εν λόγω Αρχή σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία.

Ο ΥΠΔ πρέπει να εμπλέκεται από τον οργανισμό έγκαιρα και δεν πρέπει να λαμβάνει οδηγίες από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο ΥΠΔ αναφέρεται απευθείας στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης του οργανισμού.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα Ενημέρωση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ergohellas.gr και ενημερώνοντάς σας με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Ενημέρωση για τυχόν αλλαγές.

Πιο κάτω μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε διαφορετικούς κλάδους.

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εργαζομένων

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον κλάδο Νομικής Προστασίας

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον κλάδο Αυτοκινήτου

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της τηλεφωνικής συνομιλίας σας με την Εξυπηρέτηση Πελατών

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης