Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων - Αγγελία Εύρεσης Συνεργάτη Αποκλειστικού Δικτύου

Η εταιρεία μας, ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Λεωφ. Συγγρού 173, Ν. Σμύρνη, Τ.Κ. 17121) τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας, ως πρόσωπα που εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να διερευνήσετε τις ευκαιρίες επαγγελματικής συνεργασίας ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής σε εμάς. Τα προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα έρχονται σε γνώση μας από την αποστολή των βιογραφικών σας σημειωμάτων απευθείας σε εμάς. Σκοπός της επεξεργασίας είναι α) η υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των τυπικών σας προσόντων και των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων για την πιθανότητα επαγγελματικής συνεργασίας σας ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στην ERGO σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 περ. β’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) και β) η αξιοποίηση των δεδομένων σας σε μελλοντικές ανάγκες επαγγελματικής συνεργασίας στην Εταιρεία, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της (άρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ). Τα έννομα συμφέροντα της ERGO συνίστανται στην επιλογή των καλύτερων υποψηφίων συνεργατών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας. Τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους υπηρεσιών εύρεσης εργασίας, καθώς και παρόχους πληροφοριακών μέσων. Στην περίπτωση που δεν επιλεγείτε ως συνεργάτης ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, η ERGO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα ενός έτους, προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν για μελλοντικές ανάγκες κενών θέσεων εργασίας στην εταιρεία μας.


Μπορείτε, οποτεδήποτε, να ασκήσετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία τους και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Επιπλέον, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας και μόνο κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, καταστεί ανέφικτη η σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής με τους παρακάτω τρόπους: α) ηλεκτρονικά με αποστολή στο email complaints@dpa.gr, β) με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα), γ) με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη απαιτούμενη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr). Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας: α. στο e-mail dpo@ergohellas.gr, β. ταχυδρομικά στη διεύθυνση ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.