Ενημέρωση- Δήλωση Συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» στο πλαίσιο συμμετοχής στον Διαγωνισμό Εγκαινίων Νέου Καταστήματος της Εταιρείας στην Νέα Σμύρνη

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Συγγρού, αρ. 173, Τ.Κ. 171 21, Νέα Σμύρνη.

2. Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς, κατά την συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου (είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή).

3. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση;

Το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο), διεύθυνση (για την αποστολή του δώρου) και η ημερομηνία γεννήσεως που θα μας διαθέσετε εσείς, θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τη συμμετοχή σας σε αυτόν, βάσει της συγκατάθεσής σας [άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ του Κανονισμού EE 2016/679 (GDPR)].

4. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω αποδέκτες των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι εντεταλμένοι υπάλληλοι της ERGO για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αυτού, η διαφημιστική εταιρεία που θα αναλάβει τη διοργάνωση του διαγωνισμού, καθώς και ο συμβολαιογράφος που θα συμμετάσχει στη διαδικασία ανάδειξης του  νικητή του διαγωνισμού.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ERGO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη παράδοση των δώρων στους νικητές του διαγωνισμού. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται/διαγράφονται.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις:

 1. το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
 2. το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,
 3. το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων,
 4. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 5. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες,
 6. το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε (χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας πριν από την ανάκλησή της),
 7. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας και μόνο κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, καταστεί ανέφικτη η σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής με τους παρακάτω τρόπους:
 8. Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email complaints@dpa.gr
 9. Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα)
 10. Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την απαιτούμενη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr).

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

 • μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr
 • μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Με τη δήλωση συμμετοχής σας στον διαγωνισμό, δηλώνετε ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην ERGO για την επεξεργασία των σχετικών προσωπικών σας δεδομένων για τον οικείο σκοπό. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της, αποστέλλοντας email στο consents@ergohellas.gr και αναγράφοντας ‘Ανάκληση συγκατάθεσης επεξεργασίας για το Διαγωνισμό Εγκαινίων Νέου Καταστήματος Νέας Σμύρνης’ και το ονοματεπώνυμό σας.