flow

Όροι & προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας "Ψηφιακή βοηθός"

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών με σκοπό την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους επισκέπτες/χρήστες, η ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (“ERGO”), η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, επί της Λεωφ. Συγγρού, αρ. 173, παρέχει την υπηρεσία “Ψηφιακή βοηθός” (“Virtual assistant”), η οποία έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία με την επωνυμία “EBO Ltd”, ως έχουσα την αποκλειστική και συνεχή άδεια χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης της εφαρμογής.

Η χρήση της Ψηφιακής βοηθού εκ μέρους του Χρήστη συνεπάγεται ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ψηφιακή βοηθός παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας της ERGO www.ergohellas.gr ή από οποιοδήποτε άλλο κανάλι επιθυμεί η εταιρεία (π.χ. facebook, messenger, κ.λπ.).  

O Χρήστης της Ψηφιακής βοηθού μπορεί θα υποβάλλει γραπτά ερωτήματα σε ελεύθερο κείμενο ή μέσω επιλογών, επί των οποίων θα του παρέχεται αυτοματοποιημένη απάντηση κάθε μέρα και όλες τις ώρες (24/7) για ζητήματα που σχετίζονται με την ERGO και τα προϊόντα της. Τεχνικοί λόγοι ενδέχεται να καταστήσουν την Ψηφιακή βοηθό προσωρινά μη διαθέσιμη, ωστόσο θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση επίλυσή τους.

Η Ψηφιακή βοηθός αποτελεί ένα σύστημα αυτοματοποιημένων ερωταπαντήσεων και ένα πρόγραμμα ψηφιακού διαλόγου που αλληλοεπιδρά με τον Χρήστη καταλαβαίνοντας και απαντώντας στα σχόλια και στις ερωτήσεις που τίθενται σε γραπτή φυσική γλώσσα, προωθώντας τη διαδραστική και άμεση επικοινωνία με την ERGO. Επιπροσθέτως, παρέχει σύντομες, γρήγορες και συνεχώς βελτιωμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα του Χρήστη. Όταν το σύστημα αδυνατεί να δώσει κάποια σύντομη και εύστοχη απάντηση σε ένα ερώτημα, προτείνει πιθανές επόμενες ενέργειες του Χρήστη.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

i. Η Ψηφιακή βοηθός παρέχεται δωρεάν στην ελληνική γλώσσα, για προσωπική (μη εμπορική), μη κερδοσκοπική χρήση και αυστηρά για τους σκοπούς ενημέρωσης του Χρήστη. Με τη χρήση της Ψηφιακής βοηθού, ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της, υποκείμενος στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Ψηφιακή βοηθό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, i) για οποιονδήποτε παράνομο ή αντίθετο στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη σκοπό, (ii) για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, (iii) για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, ενοχλητικό, προσβλητικό ή απειλητικό (iv) για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή άλλων ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (v) για τη μεταφορά αρχείων που περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιβλαβή προγράμματα, για εγκατάσταση, προώθηση ή διάθεση περιεχομένου που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού (vi) με τρόπο ώστε να παραβιάζονται τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (vii) με οποιονδήποτε τρόπο ικανό να βλάψει τη φήμη της ERGO ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της.

Περαιτέρω, απαγορεύεται η παράκαμψη οποιωνδήποτε τεχνικών περιορισμών της Ψηφιακής βοηθού και η χρήση του με οποιονδήποτε τρόπο που είναι επιζήμιος ή επιβαρυντικός για τα μέτρα ασφαλείας και την αποτελεσματικότητα της Ψηφιακής βοηθού.

Σε περίπτωση παράνομης ή/και αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης της Ψηφιακής βοηθού, ο Χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την ERGO για κάθε ζημία που υπέστη η ίδια ή οποιοσδήποτε τρίτος, ο οποίος εν συνεχεία ήγηρε αξίωση έναντι της ERGO. Η μη ενάσκηση από την ERGO των σχετικών δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Περαιτέρω, σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του Χρήστη, η ERGO διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει προσωρινά ή μόνιμα αυτόν από τη συμμετοχή του στην Ψηφιακή βοηθό.

Η Ψηφιακή βοηθός παρέχεται από την ERGO για αόριστο χρόνο και η ERGO δύναται οποτεδήποτε να διακόψει την παροχή του.  

ii. Ο Χρήστης της Ψηφιακής βοηθού φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την εγκυρότητα, ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που τυχόν συμπληρώνει. Η χρήση της Ψηφιακής βοηθού από τον Χρήστη συνεπάγεται ότι δηλώνει πως γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται εκ του νόμου σε περίπτωση ανακριβούς, ελλιπούς ή ψευδούς δήλωσης. Σε περίπτωση που ο Χρήστης της Ψηφιακής βοηθού δεν παράσχει αληθή, ακριβή κι έγκυρα στοιχεία, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ευθύνεται προς αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας της ERGO, που οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

iii. Η ERGO θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Ψηφιακής βοηθού να διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα, καθώς και οι παρεχόμενες πληροφορίες να είναι κατά το δυνατόν επικαιροποιημένες. Περαιτέρω, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση του εμπιστευτικού και απορρήτου χαρακτήρα των συνομιλιών μέσω της Ψηφιακής βοηθού.

iv. Εάν εντοπιστούν προβλήματα ασφάλειας, η ERGO διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τη χρήση της Ψηφιακής βοηθού.

v. Ο αποκλειστικός σκοπός της Ψηφιακής βοηθού είναι  η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ERGO και του Χρήστη, οι οποίες είναι μη δεσμευτικές.

vi. Ο Xρήστης αποδέχεται ότι η ERGO ή/και η EBO δικαιούνται να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της Ψηφιακής βοηθού με ή χωρίς προειδοποίηση προς τον Χρήστη, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για λόγο που ανάγεται στη συμπεριφορά, χρήση του εκάστοτε Χρήστη ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απορρέει από τους παρόντες όρους. Η λειτουργία της Ψηφιακής βοηθού ενδέχεται να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας της ERGO ή του δικτύου επικοινωνιών ή του Διαδικτύου (Internet) ή άλλες αιτίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου της ERGO ή οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Ψηφιακή βοηθός αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της EBO, η οποία έχει παράσχει δικαίωμα χρήσης αυτού στην ERGO. Συνεπώς, ο Χρήστης απαγορεύεται, επί παραδείγματι, να τροποποιήσει την Ψηφιακή βοηθό να δημιουργήσει παράγωγο έργο της Ψηφιακής βοηθού, να το αναπαραγάγει, να το  αντιγράψει, εν μέρει ή συνολικά, να παραχωρήσει περαιτέρω άδεια χρήσης του ή/και να το πωλήσει.   

Κάθε πληροφορία που περιέχεται στην ιστοσελίδα της ERGO ή/και ανταλλάσσεται μέσω της Ψηφιακής βοηθού, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, κειμένων κ.λπ., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ERGO, η οποία προστατεύεται από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των σημάτων και από τις διατάξεις για τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

5. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση της Ψηφιακής βοηθού παρέχεται «ως έχει».

H ERGO, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντές, υπάλληλοι ή δικαιοπάροχοι δεν θα φέρουν ευθύνη για ζημιές ή απώλειες οποιουδήποτε είδους για οποιαδήποτε ανεπάρκεια, σφάλμα, διακοπή στη χρήση της Ψηφιακής βοηθού ή μη λειτουργία της. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει διόρθωση του ζητήματος ή της παρεχόμενης πληροφορίας από την ERGO ή εάν η ERGO δεν δύναται να το πράξει, δύναται να διακόψει τη χρήση της Ψηφιακής βοηθού κατ’ επιλογή του.

Η ERGO δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο πλαίσιο της συνομιλίας μέσω της Ψηφιακής βοηθού. Η ERGO ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση και βαριά αμέλεια της ERGO, των υπαλλήλων της, των νόμιμων εκπροσώπων ή των αντιπροσώπων της.

Η ERGO δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή δαπάνες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στην Ψηφιακή βοηθό ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου, και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς (viruses), λάθη στο πρόγραμμα (bugs), από ανθρώπινο παράγοντα, από οποιοδήποτε σύστημα ή εξάρτημα υπολογιστών, (hardware), λογισμικό (software), δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο σφάλμα, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου. Η ERGO θα ενεργεί καθετί απαραίτητο για την καλή λειτουργία της Ψηφιακής βοηθού, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία της θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα.

Η ERGO δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημιά (θετική ή αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από τη χρήση της Ψηφιακής βοηθού ή την αδυναμία πρόσβασης χρηστών σε αυτήν, την παύση λειτουργίας του συνόλου ή τμήματος αυτής, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της, ή απώλεια του περιεχομένου της ή την ύπαρξη λαθών.

6. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η χρήση της Ψηφιακής βοηθού παρέχεται στους Χρήστες χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι αποτελούν την πλήρη και μοναδική συμφωνία ανάμεσα στον Χρήστη και την ERGO σχετικά με τη χρήση της Ψηφιακής βοηθού. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων, κριθεί άκυρη από ένα δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας, η ακυρότητα της διάταξης αυτής δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των λοιπών όρων, οι οποίοι θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Οι παρόντες Όροι, καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα και άδειες παρέχονται στο πλαίσιο αυτών, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από τον Χρήστη. Οποιαδήποτε απόπειρα μεταβίβασης ή εκχώρησης κατά παράβαση των παρόντων θα είναι άκυρη.

Τυχόν παραίτηση από οποιονδήποτε όρο των παρόντων, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο, και η τυχόν απραξία της ERGO να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα δεν θα συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα.

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει από αυτήν ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

Για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με την Ψηφιακή βοηθό, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την ERGO μέσω της σχετικής Φόρμας Επικοινωνίας στην επίσημη ιστοσελίδα www.ergohellas.gr στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας».