Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας «ERGOforMe»

Η πλατφόρμα «ERGOforMe» είναι μία πλατφόρμα η οποία ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ERGO»), η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 173, Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη.

Με την αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων χρήσης, που αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία (εφεξής η «Σύμβαση») και την έναρξη χρήσης της πλατφόρμας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε στην εγγραφή σας σε αυτήν, η οποία απευθύνεται σε πελάτες της ERGO.

Με την εγκατάσταση και τη χρήση της Εφαρμογής συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης.

 1. Τρόπος Λειτουργίας της Πλατφόρμας

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα πραγματοποιείται είτε μέσω του επίσημου ιστότοπου της ERGO είτε μέσω εφαρμογής, η οποία δύναται να εγκατασταθεί σε μία συσκευή κινητού τηλεφώνου ή tablet.

Μέσω της πλατφόρμας, ο πελάτης της ERGO θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο και τα συμβόλαιά του, καθώς και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες που θα του παρέχει η ERGO, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του.

 1. Κανόνες χρήσης της Πλατφόρμας

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα, θα πρέπει πρώτα να δηλώστε τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας και τον Α.Φ.Μ. σας, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή σας ως πελάτη της ERGO. Κατόπιν της επαλήθευσης αυτών των στοιχείων σας και της ταυτοποίησής σας ως πελάτη της ERGO, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα, αφού εισάγετε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό χρήστη (password), τον οποίο θα έχετε επιλέξει για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα. Στο όνομα χρήστη (username) θα εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail).

Επιτρέπεται η δημιουργία μόνο ενός λογαριασμού για κάθε χρήστη.

 1. Υποχρεώσεις των χρηστών της Πλατφόρμας

Οι χρήστες της πλατφόρμας:

 • Πρέπει να δημιουργούν password με οκτώ (8) κατ’ ελάχιστον χαρακτήρες, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες:
 1. λατινικούς χαρακτήρες,
 2. τουλάχιστον έναν (1) κεφαλαίο χαρακτήρα
 3. αριθμούς (0-9) και
 4. σύμβολα (special characters).
 • Δεν πρέπει να δημιουργούν κωδικούς πρόσβασης που είναι εύκολα προβλέψιμοι (π.χ. επαναλαμβανόμενοι ή όμοιοι χαρακτήρες, ονόματα, τηλεφωνικοί αριθμοί, ημερομηνίες γέννησης κ.λπ.).
 • Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιος από τους εννιά (9) τελευταίους κωδικούς
 • Ο λογαριασμός του χρήστη θα κλειδώνεται μετά από πέντε (5) αποτυχημένες προσπάθειες
 • Πρέπει να απομνημονεύουν τους κωδικούς πρόσβασης και να μην τους καταγράφουν σε χαρτί ή άλλο μέσο καταγραφής, ειδικά όταν το μέσο καταγραφής βρίσκεται κοντά στον υπολογιστή.
 • Πρέπει να διαχειρίζονται όλους τους κωδικούς πρόσβασης ως ευαίσθητες εμπιστευτικές πληροφορίες και δεν πρέπει να κάνουν χρήση της λειτουργίας "Remember Password".
 • Δεν πρέπει να παραχωρούν σε τρίτους το username και το password τους, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
 • Είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως την ERGO για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από τους χρήστες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή υποκλοπής του username ή του password ή αν περιέλθει στην αντίληψή τους οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή (ακόμα και ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας, οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως και εγγράφως την ERGO και ειδικότερα την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τον χειρισμό περιστατικών ηλεκτρονικής ασφάλειας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση it-security@ergohellas.gr.
 • Αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της παρούσας πλατφόρμας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά τη διαβίβαση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Γενικότερα δεν επιτρέπεται η χρήση του δικτύου και των υπηρεσιών της ERGO για διακίνηση υλικού που παραβιάζει το ισχύον δίκαιο. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της παρούσας πλατφόρμας για:
 1. Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
 2. Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
  • παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
  • προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό), έχει πορνογραφικό περιεχόμενο σε μορφή κειμένου, εικόνων, ταινιών ή άλλου οποιασδήποτε μορφής παράνομου περιεχομένου.
  • έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  • παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων
 3. Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της παρούσας πλατφόρμας, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της ERGO ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στην παρούσα πλατφόρμα ή οποιαδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο της ERGO ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτήν.
 4. Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την παρούσα πλατφόρμα.
 5. Να προβούν σε ενέργειες εκμετάλλευσης ή διόρθωσης κενών ασφαλείας των δικτυακών πόρων, της πλατφόρμας ή άλλου χρήστη.
 6. Να προβούν σε διακίνηση μαζικής αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (SPAM).
 7. Να προβούν σε διανομή εμπορικών ή προσωπικών διαφημίσεων.
 • Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης της παρούσας πλατφόρμας, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την ERGO για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.
 • Εφόσον υποπέσει στην αντίληψη χρήστη οποιοδήποτε κενό ασφαλείας συστήματος ή μη ορθή συμπεριφορά τρίτου, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριών, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί αμέσως τον Υπεύθυνο Ασφαλείας της ERGO.
 1. Υποχρεώσεις-Δικαιώματα-Ευθύνη της ERGO

H ERGO δεν θα φέρει ευθύνη για ζημιές ή απώλειες οποιουδήποτε είδους σε εσάς για οποιαδήποτε ανεπάρκεια, σφάλμα, διακοπή στην πλατφόρμα ή μη λειτουργία της eφαρμογής σύμφωνα με τις προδιαγραφές της. Η μοναδική σας αποζημίωση σε περίπτωση τυχόν ανεπάρκειας, σφάλματος ή μη λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της θα συνίσταται στην αξίωσή σας για διόρθωση του ζητήματος ή της παρεχόμενης πληροφορίας από την ERGO ή εάν η ERGO δεν δύναται να το πράξει, στη διακοπή της χρήσης της πλατφόρμας με δική σας επιλογή.

H ERGO δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από παραβίαση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση της Εφαρμογής ή του λογαριασμού σας ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Ο εν λόγω περιορισμός ευθύνης ισχύει είτε στην περίπτωση που η φερόμενη αξίωση βασίζεται στη Σύμβαση, σε αδικοπραξία, σε αμέλεια, σε αντικειμενική ευθύνη, είτε σε οποιαδήποτε άλλη βάση όπως επίσης και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο σε οποιαδήποτε ισχύουσα δικαιοδοσία.

Η ERGO δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και έχει το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από το χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

Η ERGO δεν διαβεβαιώνει, αποδέχεται, εγγυάται ή αναλαμβάνει ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διαφημίζεται ή προσφέρεται από τρίτους μέσω της πλατφόρμας ή οποιονδήποτε υπερσύνδεσμο σε ιστοσελίδα ή υπηρεσία, και η ERGO δεν θα είναι συμβαλλόμενο μέρος, ούτε παρακολουθεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται ανάμεσα σε εσάς και τρίτους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών.

Δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την πρόσβαση του χρήστη στην πλατφόρμα και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της παρούσας πλατφόρμας σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Η μη ενάσκηση δε από την «ERGO» των περιγραφόμενων στο παρόν όρων/ δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Η ERGO επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το λοιπό περιεχόμενο που περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2121/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 1733/1987, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί αντιστοίχως πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ERGO και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2121/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 1733/1987, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Χρεώσεις

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα παρέχεται στους χρήστες-πελάτες της ERGO χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

 1. Ασφάλεια

Η ERGO λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα κατάλληλα τεχνικά οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το απόρρητο, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και μεθόδων κρυπτογράφησης. Παρά ταύτα, η ERGO δεν μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών αυτών πληροφοριών αναφορικά με παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχό της.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η παρούσα Σύμβαση, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και τυχόν συμπληρωματικές συμφωνίες τις οποίες θα συνάψετε με την ERGO σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας, θα αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την ERGO. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη από ένα δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας, η ακυρότητα της διάταξης αυτής δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης, οι οποίοι θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Τυχόν παραίτηση από οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο, και η τυχόν απραξία της ERGO να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση δεν θα συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην δικαστήρια των Αθηνών.

Η ERGO διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν στο μέλλον. Εντούτοις, καμία τροποποίηση των ως άνω όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς.