Σε συνέχεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές της επικράτειας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους συνανθρώπους μας είναι Ώρα για Έργο, Ώρα για το δικό μας Έργο, να στηρίξουμε τους ασφαλισμένους μας που επλήγησαν και βιώνουν δύσκολες ώρες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την «ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»
κατά τη χρήση του ERGO forMe

H παρούσα Ενημέρωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ERGO», «η Εταιρεία»), η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 173, Τ.Κ. 17121 Νέα Σμύρνη.

2. Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς κατά τη σύνδεσή σας στο Web Portal ERGOforMe είτε λαμβάνονται μέσω των συνδεόμενων με το Web Portal εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων.

3. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

β) γενικές πληροφορίες (όπως ημερομηνία γέννησης/ηλικία, επαγγελματική ιδιότητα, έτος έκδοσης διπλώματος οδήγησης),

γ) πληροφορίες ασφάλισης και ασφαλιστικής απαίτησης (όπως αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου),

δ) επίσημα στοιχεία αναγνώρισης (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ),

ε) στοιχεία δικαιούχων αποζημίωσης (ονοματεπώνυμο),

στ) χρηματοοικονομικά στοιχεία και στοιχεία λογαριασμού (όπως στοιχεία πληρωμών),

ζ) στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου (όπως αριθμός κυκλοφορίας επιβατικού (ΕΙΧ) οχήματος, σε περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτου, αριθμός πλαισίου σκάφους, σε περίπτωση ασφάλισης σκάφους, στοιχεία κατοικίας, όπως διεύθυνση, τετραγωνικά, σε περίπτωση ασφάλισης κατοικίας),

η) προτιμήσεις/δραστηριότητες μάρκετινγκ,

θ) δεδομένα οδηγικής συμπεριφοράς και χρήσης οχήματος (επιδόσεις οδηγικής συμπεριφοράς), εφόσον είστε χρήστης της εφαρμογής ERGO Drive&Win,

ι) δεδομένα από τη χρήση του Web Portal ERGOforMe, ήτοι δεδομένα αναγνώρισης και ιχνηλάτισης των χρηστών όταν εισέρχονται στο portal ή/και στα συνδεόμενα με αυτό πληροφοριακά συστήματα (περιλαμβάνουν ενδεικτικά όνομα χρήστη, κωδικό σύνδεσης, ίχνη της πρόσβασης του χρήστη και της χρονικής διάρκειας αυτής, δεδομένα που εισήχθησαν, αποθηκεύτηκαν ή τροποποιήθηκαν, όπως επικοινωνία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή),

ια) δεδομένα γεωεντοπισμού (αναφορικά με τη χρήση της δυνατότητας κλήσης Φροντίδας Ατυχήματος και Οδικής Βοήθειας).

4. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποια νομική βάση;
Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, θα συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει:

α) τις ανωτέρω υπό α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), θ), ι) και ια) κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για την εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ, καθώς η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής,

β) τις ανωτέρω υπό α), γ), δ) και ζ) κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για την έκδοση Πράσινης Κάρτας Ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ, καθώς η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης,

γ) τις ανωτέρω υπό α), ζ) και ια) κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για τη χρήση της δυνατότητας κλήσης Οδικής Βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ, καθώς η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης,

δ) τις ανωτέρω υπό α), ε) και στ) κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ, καθώς η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης,

ε) τις ανωτέρω υπό α), ε) και στ) κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ, για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας, ήτοι συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία,

στ) για την ανωτέρω υπό η) κατηγορία προσωπικών δεδομένων τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και αναλύσεων, την παροχή υπηρεσιών marketing παρουσιάζοντάς σας πληροφορίες ή προσφορές ασφάλισης προσαρμοσμένες σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της πελατειακής μας βάσης και άλλων φυσικών προσώπων, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε, σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ, κατόπιν ειδικής συγκατάθεσής σας,

ζ) την ανωτέρω υπό ι) κατηγορία προσωπικών δεδομένων, για την εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ, κατόπιν ειδικής συγκατάθεσής σας, την οποία έχετε ήδη παράσχει κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή ERGO Drive&Win,

η) την ανωτέρω υπό ι) κατηγορία προσωπικών δεδομένων, για τη θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, καθώς και αυτών των εταιρειών του Ομίλου ERGO – Munich Re, τη διαχείριση των υποδομών των πληροφοριακών μας συστημάτων, σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες, τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση αρχείων και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της ERGO.

5. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που εξυπηρετούν το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, τους ιεραρχικώς προϊσταμένους τους καθώς και το διοικητικό προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης της οργανωτικής μονάδας στην οποία ανήκουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, παρόχους υπηρεσιών οδικής βοήθειας, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και με εταιρείες που παρέχουν στην εταιρεία μας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Web Portal ERGOforMe και των συνδεόμενων με αυτό πληροφοριακών συστημάτων.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις:

α) το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,

β) το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων,

γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων,

δ) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας,

ε) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες,

στ) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε (χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της),

ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής της πύλης και κατ’ εξαίρεση με τους παρακάτω τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email complaints@dpa.gr
  • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα)
  • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00–13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη απαιτούμενη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr).

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

  • μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr
  • μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

7. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ERGO διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από τη λύση/ λήξη της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας ERGOforMe. Σε περίπτωση που εκκρεμεί δικαστική διένεξη, τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή δυνάμει συμβιβασμού ή μέχρι εκτέλεσης όρων συμβιβασμού ή σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) χρόνια από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης εφόσον υπάρχει μη εκπληρωθείσα παροχή.

Στην περίπτωση που συγκατατεθείτε στην επεξεργασία των υπό 3η) δεδομένων σας για τον σκοπό στ. που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 4., σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν για τρία (3) έτη από τη λήψη της σχετικής συγκατάθεσης.